Homogeneïtat i diferència. Sobre la teoria de la distribució de competències entre Bund i Länder a Àustria | Post de Peter Bussjäger

El llibre tracta d’una qüestió important per als sistemes federals com és la distribució òptima de competències entre el govern central i les regions, centrant l’atenció en el context d’Àustria. El llibre extreu la conclusió que, en vista de les condicions a què els estats s’enfronten avui dia (l’europeïtzació, la globalització), és cada vegada més difícil, si no impossible, assignar determinats poders exclusivament a un determinat nivell. És més, la necessitat de governar a través de múltiples nivells està comportant la dissolució del concepte clàssic de responsabilitats clarament definides, la qual cosa afecta en graus diversos la responsabilitat exclusiva de governar. Hi ha un consens cada cop més gran que el fet que en molts àmbits polítics hi hagi unes normes uniformes a tot Europa és fins i tot útil.

El debat que hi va haver a Àustria en relació amb l’anomenada Convenció Austríaca sobre la reforma constitucional no només ha fet paleses grans diferències en els punts de vista sobre la qüestió de la distribució òptima de les funcions de l’Estat, sinó també que aquestes visions diferents eren resultat, fins a cert punt, de decisions no racionals. Això porta a la conclusió que les reformes s’haurien de centrar més en el procediment de la legislació federal que en la distribució de competències. D’acord amb el principi de subsidiarietat, cal aclarir que el nivell de govern central només pot establir les condicions marc indispensables per al compliment de les tasques a nivell subnacional. A més, hi hauria d’haver disponibles eines que permetin als nivells més baixos participar de manera efectiva. Per tant, es tracta d’un federalisme per participació o per processos que involucrin totes les parts interessades.

Peter Bussjäger
Professor associat de l’Institut de Dret Públic, Dret Financer i Ciències Polítiques de la Universitat d’Innsbruck, i director de l’Institut del Federalisme, Innsbruck

Fitxa de compra a la Llibreria en línia | Text complet en PDF

Altres títols de l’Institut d’Estudis Autonòmics a Publicacions de la Generalitat

This post in English | Deutsche

Deixa un comentari