Col·leccions d’etnologia. Conservació preventiva | Post de Marisa Azón

Els qui treballem amb col·leccions d’etnologia tenim una excel·lent oportunitat per a aprofundir en el coneixement dels materials que les componen. Són objectes que ens expliquen determinades formes de vida, des de la vessant més quotidiana fins a la més transcendent. A aquesta faceta interessantíssima, se li oposa una altra: el repte que comporta la conservació d’uns objectes tan diversos, des dels extremament efímers fins a altres de gran resistència, uns d’escàs valor crematístic, d’altres cobejats pel mercat de l’art, etc. Les col·leccions del Museu Etnològic de Barcelona tenen un plus afegit: provenen d’arreu del món. Tots els continents hi són representats, amb la qual cosa, la diversitat és completa: materials, procedències, dimensions, tècniques, cultures, valor mercantil, etc. Si a això hi afegim que la metodologia amb que es va realitzar la seva recol·lecció és, en la majoria dels casos, modèlica, tenim davant nostre una plataforma d’estudi gens menyspreable.

El treball analitza les col·leccions etnològiques des del punt de vista de la conservació preventiva, a partir d’un breu anàlisi dels materials de què estan fets els objectes i del seu comportament davant l’envelliment natural o de les agressions ambientals. També es proposen les pautes a seguir per a la seva conservació, i pretén bàsicament servir d’ajut a tècnics i professionals dels museus d’aquesta disciplina.

Inclou una part divulgativa per tal de clarificar conceptes – definicions i diferències entre etnologia, etnografia, antropologia− potser innecessària atès el caràcter de la col·lecció en què s’insereix la publicació, ja que es tracta de treballs dirigits a professionals de museus. Però l’experiència personal al llarg dels anys davant la pregunta sempiterna (“Un museu d’etnologia? I allà que hi teniu?”), moltes vegades feta per gent no precisament illetrada, ha estat determinant.

La crisi d’identitat que pateixen els museus d’etnologia, davant un món globalitzat, convuls i amb grans fluxos migratoris, és innegable. Molts d’aquests centres han incorporat al seu discurs antropològic, la indiscutible vessant artística de les peces etnològiques.

Mentrestant, els objectes resten aliens a aquestes polèmiques i definicions i es comporten de la mateixa manera qualsevulla que sigui l’etiqueta que se’ls col·loqui al damunt. Patrimoni etnològic, artístic, històric o arqueològic, lluitem per conservar-lo!

Marisa Azón Masoliver
Cap de Col·leccions i Recerca del Museu Etnològic de Barcelona
Autora de Col·leccions d’etnologia. Conservació preventiva

Fitxa de compra a la Llibreria en línia | Text complet a ISSU

Altres títols de la col·lecció Museus Documentació a Publicacions de la Generalitat

Deixa un comentari