Normativa de l’Oficina Antifrau de Catalunya | Post d’Òscar Roca

L’avaluació normativa des d’una perspectiva d’integritat

La Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya crea la institució del mateix nom i la configura com a una entitat de dret públic adscrita al Parlament de Catalunya entre les funcions de la qual, ultra les relacionades amb la investigació, destaca la prevenció de la corrupció, amb expressa atribució de la potestat indicativa consistent en la facultat d’assessorar i adreçar recomanacions a tot el sector públic de Catalunya.

L’Oficina Antifrau desenvolupa aquestes funcions actuant amb plena independència de les administracions (articles 1.1 i 8.1 de la Llei). Si hi ha alguna activitat dels poders públics que té incidència en la ciutadania és la relativa a l’elaboració de normes jurídiques, és a dir, de mandats o prohibicions de caràcter general que pretenen regular un determinat sector de la realitat. Quina millor forma de prevenció existeix que la pròpia norma incorpori, des del mateix moment de la seva gestació, la perspectiva de la integritat? I és que un cop la norma ha estat oficialment publicada i ha entrat en vigor, passa a integrar-se en l’ordenament jurídic i ha de ser complida pels seus destinataris fins a la seva ulterior derogació o fins a la seva expulsió del sistema pels mecanismes constitucionals o jurisdiccionalment establerts.

Per aquesta raó, la transparència en la fase d’elaboració de la norma, quan encara és un projecte —de llei, de reglament, d’ordenança…— cobra especial importància. De fet, aquest és un dels elements que els organismes internacionals prenen en consideració per tal d’avaluar els estàndards que els estats tenen per prevenir i lluitar contra la corrupció (el Consell de Europa, mitjançant el Grup d’Estats contra la Corrupció, inclou la transparència en el procés legislatiu com a un dels criteris a prendre en consideració en el qüestionari corresponent a la 4a ronda d’avaluació de 2011).

La participació dels futurs destinataris de la norma en aquest moment embrionari té com a principal efecte un reforçament de la seva legitimitat, incrementant la confiança de la ciutadania en les institucions, alhora que enriqueix la qualitat final del producte amb la incorporació de diferents aportacions i perspectives.

L’Oficina Antifrau de Catalunya té, entre les seves finalitats, assessorar i fer recomanacions per adoptar mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentes i les conductes que atemptin contra la integritat i la transparència en l’exercici de les funcions públiques, impulsant totes les mesures que siguin pertinents per assolir la transparència en la gestió del sector públic (article 1 Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya).

En desenvolupament d’aquesta potestat indicativa, l’Oficina realitza aportacions a diferents iniciatives normatives en la fase d’informació pública o de consultes a què aquestes es troben subjectes. El procediment al qual l’Oficina sotmet aquestes aportacions consisteix, essencialment, en:

1. Identificar quines normes poden tenir relació, directament o indirecta, amb els àmbits sobre els quals recauen les funcions generals atribuïdes a l’Oficina, abans esmentades.

2. Avaluar-ne el contingut mitjançant la tècnica de checklist de riscos de corrupció: coherència del projecte i la seva interacció amb el context legislatiu; forma d’atribuir i exercir les potestats administratives; càrregues indegudes; transparència i accés a la informació; retiment de comptes; funció de control; mitjans d’impugnació; exigència de responsabilitat; precisió terminològica.

3. Redacció de l’informe, entès com el producte que incorpora l’expertesa de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

L’objectiu perseguit per aquest àmbit d’actuació de l’Oficina és contribuir a la millora del marc jurídic d’aplicació a Catalunya, convertint-lo en un referent de prevenció i lluita contra la corrupció.

Òscar Roca i Safont
Cap d’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Fitxa de compra a la Llibreria en línia | Text complet en PDF

Altres títols de la col·lecció Quaderns de Legislació a Publicacions de la Generalitat

2 respostes a “Normativa de l’Oficina Antifrau de Catalunya | Post d’Òscar Roca

  1. Bones finalitats té aquest òrgan, sempre quan s’acompanyi d’un grup de professionals, independent el director a qualsevol grup polític (i així es contempla al art. 8.2). Aquest òrgan de control i fiscalització interna de la gestió ec-fin i pressupostària per prevenir l’ús o el destí irregular del fons públic ha de ser aliè a tot lobby i pressió política per funcionar adequadament. L’important es que l’equip humà que integri aquest òrgan ha de ésser un equip molt qualificat i sobretot, amb una clares bases deontològiques professionals, que precisament, és la manca de deontología professional i la manca de valors quan sorgeix la corrupció. Lo més important per tant: un equip administratiu independent molt qualificat i com diu la Llei, amb potestats d’investigació e inspecció, si bé relacionades al el sector públic, lògicament.

  2. La independència i despolitització de les institucions del sector públic, especialment dels ens de regulació i control, és efectivament essencial per garantir la imparcialitat. En institucions, com l’Oficina Antifrau, que conjuguen les funcions de prevenció amb la investigació de casos de corrupció, l’especialització del seu personal és, a més, indispensable per oferir una resposta adequada. És per això que compta amb un equip multidisciplinari que aplega professionals de diverses àrees –juristes, economistes, auditors, policies, inspectors, analistes de mitjans, politòlegs, enginyers- procedents de totes les administracions públiques i del sector privat.

Deixa un comentari