La sensibilització en paisatge. Un repte per al segle XXI | Post de Jaume Busquets i Júlia Rubert

Són suficients les lleis per canviar l’actitud de les persones respecte al medi ambient, i en particular respecte al paisatge? El llibre La sensibilització en paisatge. Un repte per al segle XXI proporciona elements de reflexió per respondre aquesta pregunta i aporta recursos per fomentar l’estima de la ciutadania envers el paisatge.

Durant els darrers cinquanta anys la majoria de països del nostre àmbit cultural han experimentat un desenvolupament important que ha millorat les condicions de vida de la població. Tanmateix, en línies generals, aquest progrés ha tingut lloc sense valorar els impactes en el medi i en el paisatge, i tant l’un com l’altre han patit efectes importants associats als processos d’industrialització, d’expansió urbana i d’hegemonia de l’automòbil, entre altres.

Per tal de revertir l’actitud negligent de la societat envers l’entorn, les organitzacions no governamentals i els organismes europeus han impulsat diversos tractats internacionals, entre els quals el Conveni europeu del paisatge, signat a Florència l’any 2000. Aquest Conveni pretén frenar la uniformització i la degradació dels paisatges europeus i estimula els països a reconèixer jurídicament el paisatge, a desenvolupar polítiques nacionals per a la seva protecció, gestió i ordenació, i a promoure la sensibilització de la ciutadania envers el paisatge.

El llibre La sensibilització en paisatge. Un repte per al segle XXI s’inscriu en els objectius del Conveni europeu del paisatge i de la Llei de paisatge de Catalunya. S’ha elaborat en el marc del projecte europeu Pays.Med.Urban, en el qual ha participat el nostre país conjuntament amb catorze regions de quatre estats de la Mediterrània. Els lectors hi trobaran un assaig d’aproximació epistemològica a la sensibilització aplicada al  paisatge, una anàlisi de les principals estratègies de sensibilització en aquest àmbit, una proposta metodològica per desenvolupar projectes específics i deu idees clau a mode de conclusions. Completa la publicació un annex amb referències a casos d’estudi, bibliografia i textos d’interès.

Jaume Busquets Fàbregas i Júlia Rubert Tayà
Coordinador i secretària d’edició de La sensibilització en paisatge. Un repte per al segle XXI.

Fitxa de compra a la Llibreria en línia | Text complet en PDF

Altres títols del Departament de Territori i Sostenibilitat a Publicacions de la Generalitat

Deixa un comentari