Aplicació de les millors tècniques disponibles en l’elaboració de vi i cava | Post d’Albert Avellaneda

Amb la Directiva 2010/75/UE d’emissions industrials, les millors tècniques disponibles (MTD) es converteixen en un element central per a l’atorgament de les autoritzacions ambientals a les empreses afectades. Aquesta directiva hauria de ser transposada a l’ordenament jurídic dels Estats membres de la UE abans del 7 de gener de 2013.

Amb caràcter general, les MTD vénen definides en els documents de referència (BREF) resultat d’un procés d’intercanvi d’informació entre representants dels sectors industrials, les administracions ambientals i les ONG ambientalistes, en el qual participen tots els països de la UE. Amb la directiva esmentada, d’aquests BREF s’extrauran unes conclusions sobre les MTD,  que es publicaran en forma de decisió de la UE, i en totes les llengües oficials,  i que hauran de constituir la referència per a l’establiment de les condicions de l’autorització.

L’actual BREF sobre les MTD aplicables al sector de producció d’aliments, llet i begudes, en el qual s’engloba la producció de vi i cava, pràcticament no les defineix per a aquest sector, motiu pel qual el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i la implicació del sector català mitjançant l’Associació Catalana d’Enòlegs, l’Institut del Cava, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l’Associació Vinícola Catalana, PimeCava i la Planta de Tecnologia dels Aliments de la UAB, va decidir elaborar aquesta guia. L’objectiu és ajudar el sector i donar compliment al mandat de la directiva d’emissions industrials que estableix que quan una activitat o un tipus de procés de producció no estiguin coberts per les conclusions sobre les MTD o quan aquests no tractin tots els possibles efectes ambientals de l’activitat o el procés, l’autoritat competent, amb la consulta prèvia al/s titular/s de les instal·lacions, establirà les condicions de les autoritzacions basant-se en les MTD que hagi determinat per a aquestes activitats o processos.

Aquesta és la primera publicació d’aquestes característiques i amb aquest objectiu que es fa a Catalunya, i a l’Estat espanyol, i el nostre desig es poder continuar en aquesta línia en d’altres sectors que no estiguin suficientment representats pels documents de referència europeus sobre les MTD.

Albert Avellaneda Bargués
Cap de la Secció de les Millors Tècniques Disponibles. Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat

Fitxa de compra a la Llibreria en línia | Text complet en PDF

Altres títols de la Direcció General de Qualitat Ambiental a Publicacions de la Generalitat

Deixa un comentari