Tres informes de l’Institut d’Estudis Autonòmics sobre el pacte fiscal, les duplicitats i les consultes populars

Amb la publicació d’aquest volum, l’Institut d’Estudis Autonòmics vol posar a l’abast del món acadèmic i jurídic en general, tres informes elaborats en el període 2011-2012 que revesteixen una especial rellevància. Es tracta de l’informe sobre l’aplicació a Catalunya d’un nou model de finançament basat en el concert econòmic, que explora la possibilitat d’establir aquest model i la seva articulació a través d’una modificació de la LOFCA; de l’informe sobre les duplicitats funcionals i organitzatives entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya: problemes competencials i d’eficiència, en què s’identifiquen els supòsits de duplicitats competencials entre l’Estat i la Generalitat, tant normatius com executius, i s’assenyalen les causes d’aquestes duplicitats; i de l’informe sobre els procediments legals a través dels quals els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya poden ser consultats sobre llur futur polític col·lectiu, en el qual es descriuen cinc vies per fer possible la realització de la consulta dins de l’actual marc constitucional: el referèndum previst a l’article 92 CE, el referèndum previst a la Llei catalana 4/2010, la consulta prevista al projecte de llei de consultes populars que s’està tramitant al Parlament de Catalunya, el traspàs de la facultat de convocar referèndums per la via de l’article 150.2 CE o bé una reforma constitucional.


Fitxa de compra a la Llibreria en línia
| Text complet en PDF

Altres títols de l’Institut d’Estudis Autonòmics a Publicacions de la Generalitat

Deixa un comentari