Revista catalana de dret públic, número 47 l Post de Belén Noguera de la Muela

Comptem amb un nou número de la Revista Catalana de Dret Públic en la seva versió digital, que com és habitual, es publica puntualment cada semestre. Es tracta del número 47, en el qual es reuneixen diversos treballs, fins a un total de nou, que profunditzen en l’estudi de qüestions diverses, algunes d’elles de gran actualitat i interès científic, i que han estat realitzats per destacats juristes de l’àmbit nacional i internacional, reputats especialistes en les matèries que són objecte de la seva atenció.

Al respecte, voldria destacar l’encert dels articles que conformen aquest número de la RCDP, tant per les temàtiques que tracten així com pel seu plantejament.

En aquesta ocasió, la Revista ens presenta en primer terme “El decreto-ley en tiempos de crisis”, realitzat per la prof. A. Carmona Contreras, professora titular de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, que aborda la problemàtica que planteja l’ús i abús dels reials decrets lleis per gestionar l’actual conjuntura de crisi econòmica i financera, convertint-se en el recurs ordinari per aprovar normes amb força de llei.

El prof. I. Lasagabaster Herrarte, catedràtic de dret administratiu de la Universitat del País Basc, al treball “Reflexiones sobre la universidad, su crisis, la educación y la crisis económica”, porta a terme una anàlisi d’algunes de les qüestions actuals del sistema educatiu en general, i universitari en particular. L’autor posa l’accent, d’una banda, en els perills del control en el desenvolupament de la investigació, el que provoca la monopolització de la valoració de la investigació universitària per part d’alguns subjectes privats; i, de l’altra, en la reducció de la política de beques en l’educació no universitària.

La repercussió de les conseqüències econòmiques dictades pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea a l’empara de l’art. 260 del Tractat de funcionament de la Unió Europea sobre els responsables materials de l’incompliment en el cas d’Estats compostos, és analitzada per la prof. P. Andrés Sáenz de Santa María, catedràtica de dret internacional públic i relacions internacionals a la Universitat d’Oviedo, en el treball “Comunidades Autónomas y repercusión económica “ad intra” de las sanciones pecuniarias en el recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, en el qual estudia la clàusula general que existeix sobre responsabilitat per incompliment del Dret de la Unió Europea, recollida a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

El fenomen de les personificacions instrumentals locals és objecte d’atenció per part de J.L. Martínez-Alonso Camps, director de Serveis de Secretaria de la Diputació de Barcelona i professor associat de Ciència política del Departament de dret constitucional i ciència política de la Universitat de Barcelona, a l’article “Les personificacions instrumentals locals: estat de la qüestió”, en el qual realitza una anàlisi qualitativa i quantitativa d’aquestes personificacions, centrant-se en l’estudi dels aleshores projectes de llei estatal i catalans, és a dir, dels de sostenibilitat de l’Administració local, i dels governs locals de Catalunya, respectivament, que mostren un redimensionament del sector públic local.

“Los tribunales administrativos especiales de contratación pública ante las previsiones del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Balance y perspectiva”, es l’aportació del prof. J.M. Gimeno Feliu, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Saragossa, que remarca la importància del paper que juguen els òrgans de recursos contractuals en la resolució dels recursos especials en matèria de contractació, i destaca la consolidació d’aquest model com una eina efectiva de control i garantia del dret a una bona Administració.

També, l’atribució i l’exercici efectiu de les potestats tributàries per part de les comunitats autònomes s’analitza pel prof. J.A. Rozas Valdés, professor titular de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona i acreditat catedràtic, al treball “Las potestades tributarias autonómicas: presente y futuro de su configuración y ejercicio”.

El prof. G. Martinico, investigador Menéndez Pelayo en el Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals de Madrid, aporta l’experiència d’una nova governança econòmica europea des del país transalpí, tractant alguns exemples asimètrics creats pel marc legislatiu regulador d’aquesta matèria en “The Asymmetric Turn of the New European Economic Governance: Some Remarks on the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union”.

La recent reforma de la Llei de costes de 1988, norma de gran impacte social en el seu moment, és objecte d’estudi al treball “L’impacte de la reforma de la Llei de costes sobre el règim jurídic del litoral català: especial referència a la reducció de l’espai protegit i a les invasions competencials”, elaborat pel prof. J.M. Aguirre i Font, professor associat de dret administratiu de la Universitat de Girona, en el qual proposa la necessitat de comptar amb una llei pròpia d’ordenació del litoral de Catalunya i analitza les modificacions que ha introduït la Llei 2/2013 en detriment del domini públic.

Finalment, la prof. Anna Margherita Russo, investigadora Menéndez Pelayo en el Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals  de Madrid estudia la cooperació territorial transfronterera amb l’objecte d’identificar les característiques del dret transnacional en aquest àmbit, centrant-se en les agrupacions europees de cooperació territorial (AECT), plasmant les seves idees en el treball presentat sota el suggerent títol: “Un nuevo “juego interactivo” en el tablero de ajedrez del derecho transnacional: la cooperación territorial transfronteriza en el marco jurídico europeo”.

Belén Noguera de la Muela
Professora titular de dret administratiu, acreditada com a catedràtica, Universitat de Barcelona
Secretària del Consell de Redacció de la Revista catalana de dret públic

Text complet RCDP 47

Números anteriors de la Revista catalana de dret públic

Deixa un comentari