Les transicions juvenils en un context de crisi l Post de Pau Serracant

L’etapa de la vida que anomenem joventut està experimentant una profunda transformació. En un passat no tan llunyà, la joventut era un període relativament acotat en el temps en què els individus seguien uns camins clarament marcats (en funció de les seves característiques personals i familiars). En les darreres dècades, el pas de les societats industrials a les societats industrials avançades ha redefinit les diferents etapes del cicle de vida, i la joventut ha estat una de les més afectades. L’etapa juvenil és ara més extensa, menys lineal i més diversa. En part, aquests canvis es deuen a la millora en el benestar material de les societats occidentals, que ha permès disposar de més recursos per facilitar el pas a la vida adulta (un exemple clar seria la universalització de l’educació); en part, però, la transformació de la joventut també està lligada a un procés de desregulació del mercat de treball i d’afebliment de les polítiques socials.

La crisi econòmica actual i les reduccions de la despesa pública que hi estan vinculades reforcen aquesta segona tendència de vulnerabilització del col·lectiu juvenil. En el context actual, les desigualtats entre joves i no joves s’accentuen; però també les desigualtats entre el col·lectiu juvenil, especialment a través del reforç de les desigualtats de partida (com el lloc de naixement o la classe social).

D’altra banda, el context de crisi actual afecta el conjunt de la vida de les persones joves: la seva participació política i social (accentuant paral·lelament les mobilitzacions i la desafecció), la seva salut (incrementant els trastorns i malestars psicosocials) o les seves pràctiques d’oci (estimulant l’oci digital i la reducció de la despesa), per exemple.

L’informe general de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 utilitza les dades d’aquesta estadística oficial de la Generalitat de Catalunya per tal d’aproximar-se, entre d’altres, a aquestes qüestions. L’informe ha estat elaborat per un seguit d’experts i expertes en les diferents temàtiques dels seus 17 capítols, referents a la població resident a Catalunya de 15 a 34 anys. Una característica central de l’EJC12 és que ofereix informació retrospectiva sobre la trajectòria educativa, laboral i domiciliària dels i les joves, de manera que, a més d’una fotografia de la joventut, també permet fer la pel·lícula de les seves transicions.

L’informe general ofereix una visió aprofundida, actualitzada i rellevant de la situació i les necessitats de les persones joves a Catalunya en un dels moments més crítics de la història recent del nostre país.

Pau Serracant
Sociòleg i coordinador de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012

Text complet Volum I en pdf l Text complet Volum II en pdf

Altres publicacions de la col·lecció Estudis en pdf





Deixa un comentari