Determinants i efectes de l’externalització del servei de transport local a Catalunya: oferta, propietat i qualitat l Post de Germà Bel

En aquest estudi analitzem els determinants de la forma de producció i els determinants del número de línies, freqüència de pas, preus i eficiència en el servei de transport local a Catalunya. Per dur a terme aquesta anàlisi, hem utilitzat les dades obtingudes d’una enquesta als municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya i les dades disponibles al web de l’Idescat. Els principals resultats de l’estudi són els següents: 1) El llindar de població a partir del qual els municipis poden oferir el servei a un cost raonable sobre la base de l’explotació d’economies d’escala sembla que se situa en el rang de 20.000 a 25.000 habitants. 2) La producció pública i la cooperació entre municipis és poc habitual. 3) La mida del municipi, la localització en un entorn urbà o rural  i l’existència de modes alternatius són factors determinants de la forma de producció privada. 4) El nombre de línies d’autobús urbà és més elevat en municipis de més població, és menor en municipis amb més densitat de població i més elevat en municipis amb més dispersió municipal. A més, trobem que el tramvia i el metro són competidors efectius del transport en autobús. 5) Les freqüències són menors en municipis amb un major nombre de línies d’autobús i en municipis que disposen d’un mode de transport alternatiu com pot ser el metro i el tramvia. 6) Els preus són més baixos en municipis amb una major taxa d’atur i amb una intensitat turística baixa. A més, els preus són més elevats en els municipis que disposen d’un mode de transport alternatiu. 7) El nombre de viatgers per línia és més elevat en municipis amb més volum i densitat de població i amb major nombre d’aturats. 8) No trobem diferències estadísticament significatives entre producció pública i privada.

Germà Bel i Queralt
Catedràtic d’Universitat. Universitat de Barcelona

Text complet: versió pdfversió epub

Aquest estudi és fruit d’una subvenció de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya destinada a elaborar treballs de recerca sobre Administració pública

Altres títols de la Col·lecció Estudis de Recerca Digitals

Deixa un comentari