L’abordatge integral de les violències que afecten les persones joves l Post de Sílvia Migueiz

L’eradicació de les violències entre les persones esdevé una necessitat social urgent per construir relacions interpersonals lliures, exemptes de dolor i dominació, que permetin la gestió positiva dels conflictes com a base per a l’articulació de la cohesió social i el benestar personal i col·lectiu.

La violència no pot deslligar-se de l’estructura social en la qual es produeix. Les manifestacions violentes són el reflex d’una interacció problemàtica de l’individu amb l’entorn; són el símptoma d’un malestar a desemmascarar per poder fer front a les múltiples variables que les expliquen.

Les persones joves són una de les principals víctimes de la violència i bona part de la violència exer­cida sobre elles és protagonitzada per joves. Ara bé, sovint sota el terme violència juvenil s’identifiquen fenòmens molt diferents, la majoria dels quals no tenen tant a veure amb la condició jove com amb altres factors que se superposen a l’edat.

La substitució del concepte de violència juvenil pel de violències que afecten les persones joves, té en compte tant la complexitat del fenomen com el fet que les persones joves poden ser tant víctimes com agressores.

Però què entenem per violència? Fins a quin punt les persones són violentes o simple­ment agressives? Què podem fer davant les diferents manifestacions de violències? Com es pot treballar el fenomen des de l’àmbit local?…

Aquesta publicació recull i sintetitza el marc teòric i un model d’intervenció local en l’àmbit de les violències que afecten les persones joves, amb la pretensió de compartir el conei­xement i visualitzar un exemple de bona pràctica per als i les professionals que vulguin intervenir en la prevenció de les violències des de l’àmbit local i poder actuar amb eficàcia contra les diverses manifestacions violentes.

Sílvia Migueiz i Castosa
Tècnica del Programa Inclusió i Gènere
Agència Catalana de la Joventut

L’abordatge integral de les violències que afecten les persones joves (versió pdf)

Altres publicacions de L’Agència Catalana de la Joventut

Deixa un comentari