Comentario a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno l Post de Joaquín Meseguer

La tramitació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha estat una de les que han generat més debat i controvèrsia en els darrers anys. Destinada a convertir-se en un dels eixos inspiradors de la reforma de l’Administració pública, constitueix, sense cap mena de dubte, un dels projectes estrella d’aquesta legislatura.

La publicitat a què es van sotmetre els diferents textos preparatoris de la norma, la consulta pública ciutadana, les aportacions dels experts que han comparegut en seu parlamentària, el dictamen de diferents autoritats i institucions especialment involucrades en aquest àmbit i el seguiment permanent per part de mitjans de comunicació, han provocat un interès insòlit pel seu estudi.

Aquesta obra, que no pretén ser un comentari doctrinal de la llei, aborda una anàlisi sistemàtica de la norma des de la seva gènesi fins a la publicació del text definitiu. Reuneix, en un únic volum, les aportacions i observacions més importants realitzades al text de la norma pels diferents agents que han intervingut en la seva elaboració, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats més immediates de comprensió i interpretació de la llei que puguin plantejar-se en un primer moment.

L’estructura que segueix l’obra en abordar l’anàlisi de la llei és la següent: reproducció del text de l’article o disposició comentats, anàlisi dels canvis introduïts al text durant la seva tramitació en seu “governamental” i parlamentària, extracte dels principals informes i dictàmens emesos en el curs de l’elaboració de la norma i exposició de normativa comparada i iniciatives parlamentàries prèvies seleccionades. Incorpora també a l’estudi part del contingut de l’Informe de la Secretaria d’Estat de Relacions amb les Corts sobre la consulta pública electrònica de l’Avantprojecte, i de la Memòria de l’anàlisi de l’impacte normatiu del Projecte de llei.

Amb aquest treball que reuneix els documents més importants de diferent tipus, origen i profunditat, generats en el curs de l’elaboració d’aquesta llei, es vol oferir al lector del món acadèmic, de l’Administració o, simplement, al ciutadà, un material de primer ordre per poder escatir i conèixer el verdader abast i filosofia d’aquesta norma.

Joaquín Meseguer Yebra
Inspector General de Serveis. Ajuntament de Madrid.
Membre del Grupo de trabajo para el desarrollo de iniciativas de transparencia de la FEMP

Fitxa de compra a la llibreria en línia

Altres publicacions de l’EAPC a Publicacions de la Generalitat

Versió original en castellà:

Comentario a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

La tramitación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ha sido una de las que mayor debate y controversia ha suscitado en los años recientes. Destinada a convertirse en uno de los ejes inspiradores de la reforma de la Administración pública, constituye, sin duda alguna, uno de los proyectos estrella de la presente legislatura.

La publicidad a la que fueron sometidos los distintos textos preparatorios de la norma, la consulta pública ciudadana, las aportaciones de los expertos que han comparecido en sede parlamentaria, el dictamen de distintas autoridades e instituciones especialmente involucradas en este ámbito y el seguimiento permanente por los medios de comunicación, han suscitado un interés inusitado por su estudio.

La presente obra, sin pretender ser un comentario doctrinal de la ley, aborda un análisis sistemático de la norma desde su génesis hasta la publicación del texto definitivo. Reúne en un único volumen, por tanto, las aportaciones y observaciones más importantes realizadas al texto de la norma por los diferentes agentes que han intervenido en su elaboración, con el fin de dar respuesta a las necesidades más inmediatas de comprensión e interpretación de la ley que puedan plantearse en un primer momento.

La estructura que sigue la obra al abordar el análisis de la ley es la siguiente: reproducción del texto del artículo o disposición comentados, análisis de los cambios introducidos en el texto a lo largo de su tramitación en sede “gubernamental” y parlamentaria, extracto de los principales informes y dictámenes emitidos en el curso de la elaboración de la norma y exposición de normativa comparada e iniciativas parlamentarias previas seleccionadas. Asimismo, se incorpora al estudio parte del contenido del Informe de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes sobre la consulta pública electrónica del Anteproyecto, y de la Memoria del análisis del impacto normativo del Proyecto de ley.

Con este trabajo, que reúne los documentos más importantes de diferente tipo, origen y calado, generados en el curso de la elaboración de esta ley, ofrecemos al lector del mundo académico, de la Administración o, simplemente, al ciudadano, un material de primer orden para poder desentrañar y conocer el verdadero alcance y filosofía de esta norma.

Joaquín Meseguer Yebra
Inspector General de Servicios. Ayuntamiento de Madrid.
Miembro del Grupo de trabajo para el desarrollo de iniciativas de transparencia de la FEMP

Leave a Reply