Memòria socioeconòmica i laboral 2013 l Post de Joan Santana

En compliment de l’article 2 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, el CTESC elabora, dins el primer semestre de cada any, la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya en què analitza l’evolució de la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya en els sis àmbits següents: l’economia, la societat del coneixement, el mercat de treball, la situació del treball autònom, les condicions de vida i la sostenibilitat ambiental. El resum executiu de la Memòria presenta una visió sintètica dels principals resultats en els àmbits d’estudi, mentre que a les previsions es fa una valoració de l’evolució dels principals indicadors durant l’any següent.

L’any 2013 destaca, en l’àmbit econòmic, entre d’altres factors, que l’economia catalana va caure el 0.5% interanual. El component de la demanda que va contribuir positivament al creixement va tornar a ser el sector exterior, si bé la seva aportació no ha estat prou intensa com per compensar la davallada de la demanda interna. Alguns indicadors demostren una certa resistència de les empreses de l’economia social en la situació de crisi: la població ocupada per aquestes empreses va créixer el 2,7% respecte del 2012. El creixement de l’ocupació es concentra en les cooperatives (la població ocupada s’incrementa el 3,7%). També es va incrementar el nombre de cooperatives existents respecte del 2012 (4.169 cooperatives inscrites, 47 més).

Les despeses en R+D+I en percentatge del PIB han passat del 2,45% l’any 2011 al 2,40% l’any 2012. Pel que fa al mercat de treball, la població ocupada de 16 a 64 anys va retrocedir un 2,3% durant l’any 2013, situant la taxa d’atur en el 23,5%. És molt destacable l’increment del treball a temps parcial (+6,7%) que contrasta amb el descens de la població ocupada a temps complet (-3,8%), el que fa que la taxa de treball a temps parcial augmenti fins a situar-se en el 15,2%. En el capítol dedicat al treball autònom es constata que l’any 2013, per primer cop des que va esclatar la crisi, el nombre d’autònoms estimats per l’EPA va augmentar (l’1,5%).

Quant a les condicions de vida, s’observa que per segon any consecutiu i de forma més intensa disminueix la població resident a Catalunya amb dades a 1 de gener 2014 (-40.668 persones). Les dades disponibles posen de manifest el bon estat de salut general de la població de Catalunya. Al 2013 va disminuir el nombre de visites i freqüentació a la l’atenció primària i les urgències i va augmentar l’atenció sociosanitària i la salut mental. Així mateix també van augmentar les llistes d’espera de procediments quirúrgics garantits. En l’àmbit educatiu, Catalunya continua assolint els objectius europeus relatius a l’educació superior i la infantil en termes d’excel·lència, progressa en els resultats PISA, però pateix un cert retrocés en la necessitat de reduir l’abandonament escolar prematur, sobretot en els nois.

Pel que fa al medi ambient, es redueixen les emissions regulades de CO2 a l’atmosfera i la contaminació de l’aire, tret de l’ozó. La generació de residus es desacobla de l’evolució econòmica i demogràfica, i millora la gestió. També augmenta la despesa en protecció ambiental, la producció sostenible i les certificacions, però cauen les empreses amb certificats de sistemes de gestió ambiental.

Joan Antoni Santana Garcia
Doctor en Economia. Director del Gabinet Econòmic del CTESC

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013 (versió pdf)

Deixa un comentari