Informe sobre les balances comercials de Catalunya amb la resta de l’Estat i l’estranger | Post de Joan Antoni Santana

El Consell ha elaborat l’Informe sobre les balances comercials de Catalunya amb la resta de l’Estat i l’estranger, que recull una anàlisi dels intercanvis comercials de l’economia catalana amb l’estranger i amb la resta d’Espanya des del 1995 fins al 2013. L’anàlisi s’efectua sobre la base d’una àmplia desagregació territorial, tant per comunitats autònomes com per països, i també sobre una desagregació sectorial, la qual cosa permet obtenir una informació àmplia i detallada de l’evolució dels fluxos comercials.

Durant tot el període estudiat es manté un saldo comercial positiu amb la resta de l’Estat que compensa, en la majoria d’anys, el dèficit amb l’estranger. En relació al PIB, hi ha una pèrdua de pes d’aquest saldo positiu de Catalunya amb la resta de l’Estat, mentre que el saldo amb l’estranger, tot i continuar sent globalment negatiu, millora. Es constata un procés de reorientació de la producció catalana cap a l’estranger, amb un increment tant del pes de les exportacions com de les importacions, amb independència de la conjuntura econòmica. Durant la crisi s’ha reforçat aquest procés. Si bé aquesta tendència també es produeix a la majoria de comunitats autònomes, a Catalunya és més intensa.

Pel que fa a les importacions, les compres de Catalunya a l’estranger han passat del 38,4% al 47,6%, mentre que a la resta de l’Estat s’han reduït del 23,4% al 19,5% del total. També han perdut pes els intercanvis comercials dins de la pròpia Comunitat Autònoma de Catalunya. Les compres de mercaderies han passat del 38,2% al 32,9% i les vendes del 35,7% al 32,6%. A més, la pèrdua de pes de la producció catalana a la resta de l’Estat té lloc amb una pèrdua progressiva de la quota de mercat, que passa de l’11,6% al 8,3%. Associat a aquest augment d’intercanvis amb l’exterior no s’ha produït un increment de la capacitat de generar recursos nets pel conjunt de l’economia catalana, com a conseqüència, entre d’altres, de la pèrdua de pes relatiu de les activitats industrials en el conjunt de l’economia.

L’Informe incorpora un apartat de conclusions i un altre de consideracions, dins del qual el CTESC relaciona els principals objectius que cal tenir en compte, així com també algunes actuacions prioritàries que l’Administració hauria d’abordar.

Per superar el dèficit amb l’estranger el CTESC recomana més indústria i més valor afegit. L’objectiu no pot ser únicament el d’exportar més sinó també, especialment, millorar el saldo amb l’estranger incorporant més valor afegit a les nostres exportacions.

Joan Antoni Santana Garcia
Doctor en Economia. Director del Gabinet Econòmic del CTESC

Informe sobre les balances comercials de Catalunya amb la resta de l’Estat i l’estranger

Altres estudis i informes del CTESC

Deixa un comentari