Document marc del programa per al desenvolupament de plans locals per a la inclusió social l Post del Departament de Benestar Social i Família

El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya impulsa el Programa per al desenvolupament de plans locals per a la Inclusió Social, d’acord amb els plans d’acció per a la inclusió i la cohesió social de Catalunya.

Aquest Programa té per objectiu dissenyar i articular l’estratègia per a la inclusió social als àmbits local i comarcal, de forma consensuada amb els agents dels territoris, i basada en les diagnosis i els recursos existents.

Per mitjà del Programa es dóna suport econòmic i tècnic per implementar plans locals d’inclusió social (PLIS) en municipis i comarques de Catalunya.

El Pla per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya 2006-2009 assenta els principis i les bases de l’acció per a la inclusió social al Principat. Proposa un model innovador d’intervenció dels poders públics que actuï enfront del fenomen de l’exclusió social, així com sobre els factors o les causes que el produeixen i/o el reprodueixen en els territoris. El Pla d’acció per a la inclusió i la cohesió social 2010-2013 manté la continuïtat dels principis del pla anterior.

De forma complementària, el Document de propostes per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya, de l’any 2012, identifica les estratègies transversals i territorials com a peça clau per optimitzar esforços i recursos, públics i privats.

En aquest document es planteja la necessitat de reformular els PLIS, a fi d’assegurar la seva efectivitat com a eina facilitadora d’una intervenció global, transversal, integrada i participativa, amb un lideratge clar que compti amb la implicació real de tots els agents socials del territori.

Aquesta reformulació s’ha desenvolupat durant els anys 2013 i 2014, de forma consensuada amb les entitats municipalistes, la Diputació de Barcelona, experts universitaris, representants tècnics dels ens locals i personal tècnic de la Generalitat de Catalunya.

El present Document marc, que forma part dels productes d’aquesta reformulació, es dota d’orientacions sobre la concepció dels PLIS pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, les seves característiques bàsiques i el seu desplegament i avaluació.

Document marc del programa per al desenvolupament de plans locals per a la inclusió social (versió pdf)

Altres publicacions de la col·lecció eines

Deixa un comentari