Memòria socioeconómica i laboral de Catalunya, 2014 l Post de Joan Antoni Santana Garcia

En compliment de l’article 2 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, el CTESC elabora, dins el primer semestre de cada any, la memòria en què analitza l’evolució de la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya en els sis àmbits següents: l’economia, la societat del coneixement, el mercat de treball, la situació del treball autònom, les condicions de vida i la sostenibilitat ambiental.

De la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya que cada any presenta el CTESC destaca, en l’àmbit econòmic, entre d’altres factors, que l’any 2014 ha estat un any de creixement econòmic global. L’economia catalana ha registrat un creixement de l’1,5%, 0,6 punts per sobre del de la mitjana de la zona euro. Aquesta millora s’ha tornat a produir gràcies sobretot al millor comportament de les economies més avançades, i especialment als EUA, que han experimentat una bona evolució. El PIB català ha augmentat l’1,5% gràcies a un augment de la demanda interna que ha compensat un deteriorament de la demanda exterior. Mentre que la demanda domèstica ha fet una aportació positiva al creixement de 2,3 punts percentuals, l’evolució del saldo exterior n’ha restat 0,8. Les dades relatives a l’any 2014 de les empreses de l’economia social a Catalunya apunten a una consolidació dels resultats positius registrats l’any 2013. Així, el darrer trimestre de l’any 2014 la població ocupada per aquestes empreses és el 5% superior a la de l’any anterior, increment més intens que el registrat a escala estatal (de l’1,6%). Els quatre sectors d’activitat augmenten la població ocupada en l’economia social a Catalunya, sent l’increment més elevat a la indústria (de l’11,7%) i els serveis (el 3,1%), que en termes absoluts s’ha traduït en 1.157 i 1.011 persones més, respectivament.

Tal com ha succeït en els darrers anys, les despeses en R+D+I s’han reduït (0,11 punts percentuals) i al 2013 representen el 2,22% del PIB. El principal causant d’aquesta reducció ha estat la innovació, atès que les seves despeses (diferents de la despesa interna en R+D) retrocedeixen, mentre que les despeses en R+D del sector privat i del sector públic es mantenen gairebé constants. Per altra banda, l’any 2014 ha suposat un canvi de tendència en la conjuntura al mercat de treball, sent el primer any des de 2007 en què es creava ocupació durant el conjunt de l’any (+2,1%). Això, sumat a un descens de la població en edat de treballar (-1,4%), ha fet augmentar la taxa d’ocupació fins al 62,9% (2,2pp més que l’any 2013). Aquest augment en l’ocupació, unit al descens de la població activa (-1,5%), ha derivat en un descens de la taxa d’atur fins al 20,4% (-2,8pp menys que l’any 2013). L’any 2014 la taxa de treball a temps parcial se situa en el 15,1%, +0,1pp més que l’any anterior, amb un increment de la població ocupada a temps parcial del +2,7%, el que contrasta amb el fort increment experimentat l’any 2013. L’any 2014 el col·lectiu d’autònoms ha augmentat el 4.3%, passant de 497.672 persones a 519.013, segons estimacions de l’Enquesta de població activa.

Quant a les condicions de vida, s’observa que per tercer any consecutiu disminueix la població resident a Catalunya, amb dades a 1 de gener de 2015, si bé el descens és més moderat del 0,2% (14.895 persones empadronades menys). Les dades disponibles confirmen el bon estat de salut general de la població de Catalunya en termes d’esperança de vida, mortalitat i morbiditat. A l’atenció hospitalària, l’any 2013 s’estabilitzen a grans trets els recursos disponibles, llevat del nombre de centres amb consulta externa, el qual passa de 63 a 62. Aquest fet, sumat a l’increment general de l’activitat, porta a un ús més intensiu dels recursos i les infraestructures disponibles.

En l’àmbit educatiu, a Catalunya l’any 2014 es registra una evolució positiva en diversos indicadors de rendiment i assoliment de nivells educatius disponibles. Davalla l’abandonament escolar prematur a Catalunya (22,2%), si bé l’objectiu per a l’any 2020 és del 15%. La despesa pública en educació retrocedeix de nou l’any 2014 en termes absoluts i en termes relatius, mentre que la despesa privada evoluciona lleument a l’alça.

Pel que fa al medi ambient, la preservació dels recursos naturals ha millorat (aigua, aire), però hi ha mancances en la gestió i reptes nous. Els objectius de reducció de CO2 s’han assolit. La generació de residus de la societat i l’economia catalana s’ha reduït (-6%) en tots els àmbits, sobretot en l’industrial (-27%) i de la construcció (-21%).

El resum executiu de la Memòria presenta una visió sintètica dels principals resultats en els àmbits d’estudi, mentre que a les previsions es fa una valoració de l’evolució dels principals indicadors durant l’any següent.

Joan Antoni Santana Garcia
Doctor en Economia. Director del Gabinet Econòmic del CTESC

Memòria socioeconómica i laboral de Catalunya, 2014

Leave a Reply