Gestió i impuls de les infraestructures energètiques l Post de Joan Antoni Santana Garcia

Aquest Informe sobre energia avalua, en primer lloc, l’estoc d’infraestructures energètiques a Catalunya, així com l’evolució de la producció, el consum i el preu de productes energètics.

En segon lloc, analitza les variables que més influeixen en la planificació energètica i els reptes futurs, en general, i de l’àmbit del petroli, el gas i l’electricitat, en particular. També avalua els objectius projectats a Catalunya i el grau d’assoliment.

L’Informe descriu, en tercer lloc, la regulació de les infraestructures energètiques, com ara la Llei del sector elèctric i la Llei del sector dels hidrocarburs.

En conclusió, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) exposa un seguit de consideracions i propostes sobre la transició energètica, enteses com a mesures que haurien de permetre assolir una economia baixa en carboni i un balanç energètic menys dependent dels combustibles fòssils a Catalunya.

Per elaborar aquestes consideracions, s’ha tingut en compte la distribució de competències entre la UE, l’Estat i Catalunya, és a dir, el marge d’actuació limitat de la Generalitat de Catalunya en matèria d’energia, així com la participació necessària de tots els actors socials, tant de les administracions públiques com del conjunt de la societat.

Finalment, els temes tractats a l’Informe i a les consideracions i propostes tenen a veure amb l’acceleració de la transició energètica, la planificació i l’actualització del balanç energètic de Catalunya, com també amb les mesures que haurien de reforçar la seguretat en el subministrament d’energia, la suficiència de les infraestructures energètiques per millorar la competitivitat econòmica, la sostenibilitat ambiental, els canvis en la mobilitat i el transport i les actuacions concretes en els àmbits del petroli, el gas i l’electricitat.

Joan Antoni Santana Garcia
Doctor en Economia. Director del Gabinet Econòmic del CTESC

Gestió i impuls de les infraestructures energètiques

Altres publicacions de la col·lecció Estudis i informes del CTESC

Deixa un comentari