Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya 2015 l Post de Magda Garcia

Informe-integracio-immigracio-2015Aquesta nova edició de l’Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya, ha estat elaborat dins del marc de la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, i del reglament que la desplega aprovat pel Decret 150/2014, de 18 de novembre.

Per garantir el requisit d’independència que la Llei estableix, se n’ha encarregat l’elaboració a Inclusive Strategies (Instrategies). La seva coordinadora, Gemma Pinyol, ha comptat amb un equip d’investigadors de diferents disciplines i centres de recerca, que aporten dades i reflexions interessants per a la gestió de la diversitat i de les polítiques públiques.

Una primícia d’aquesta publicació: s’hi utilitzen per primer cop indicadors i mesures proposades per la Comissió Europea arran de la Conferència sobre integració celebrada l’any 2010 i que posteriorment van ser aprovats pel Consell de la Unió Europea. També s’han tingut en compte, en l’anàlisi, els indicadors suggerits des del Consell d’Europa.  Aquest conjunt d’indicadors europeus és una novetat a nivell metodològic. És la primera vegada que s’apliquen a Catalunya i entenem que aquest fet contribuirà a millorar les comparatives amb altres escenaris europeus. També permetrà aportar eines per a la comparació de caire longitudinal.

Una segona novetat respecte a l’anterior Informe és que inclou notes expertes sobre diferents àmbits. Així, l’informe conté set notes diferents que versen sobre:  (1) el marc normatiu de les polítiques de la Generalitat de Catalunya en matèria d’integració de les persones immigrades, (2) l’índex de ciutats interculturals com a eina per al canvi polític, (3) la diversitat religiosa, (4) la situació actual de la política antidiscriminació, (5) l’ocupació, les urgències i els principals reptes davant d’un horitzó de recuperació econòmica, (6) l’accés de l’alumnat estranger a l’educació pre i postobligatòria (7) la vessant lingüística, també.

A tall d’exemple, i pel que fa al contingut, els autors aporten, en primera instància, una panoràmica de la immigració a Catalunya des d’una perspectiva sociodemogràfica. També posen l’accent en aspectes importants socialment i que, segons els resultats analitzats, requereixen una major incidència política per millorar la realitat actual. Ens referim, sobretot, a l’àmbit laboral (atur), econòmic (ingressos de les famílies) i educatiu (èxit escolar d’alumnes de 4t d’ESO).

Aquest Informe compta amb les aportacions de professionals de les administracions locals, de les entitats de la societat civil i d’experts de l’àmbit acadèmic. Gràcies a la metodologia privilegiada en l’estudi, s’han pogut identificar espais de millora i de dificultat que hem d’afrontar entre tots amb el màxim rigor i esforç. Aquests reptes han de ser prioritaris en l’enfocament de les polítiques públiques actuals i futures.

També s’hi detecten i presenten bones pràctiques en el marc de les polítiques públiques d’acollida i d’integració catalanes. En aquest sentit, l’informe examina un bon nombre d’accions i instruments duts a terme per la Generalitat de Catalunya a través de l’actual Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i dels diferents departaments presents en la Comissió Interdepartamental d’Immigració.

Hem editat també una versió anglesa d’aquesta publicació – Report on the Integration of Immigrants in Catalonia 2015- la qual, juntament amb els resums executius en català i en anglès, es troben disponibles en aquest enllaç:  http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/dades/informe-integracio-2015/

Magda Garcia
Responsable de Recerca i Publicacions
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Deixa un comentari