Gestió i impuls de les infraestructures de telecomunicacions ǀ Post de Joan Antoni Santana Garcia

ctesc boL’Informe analitza l’evolució de l’estoc de capital real de Catalunya per tipus d’actiu, parant especial atenció al capital TIC i els seus components, en el període 1964-2013.

Es fa un estudi de les infraestructures de les tecnologies de la informació i la comunicació de Catalunya a partir de totes les estadístiques disponibles (catalanes, estatals, europees i internacionals) i es fa una comparació amb altres zones de referència.

L’estudi permet constatar que Catalunya té una bona cobertura de banda ampla bàsica, tant mòbil com fixa, tant a les llars com als polígons industrials. Algunes llars i polígons industrials tenen mancances si estan fora de l’àrea d’influència de Barcelona. Ara bé, si ens fixem en la cobertura de banda ampla per a tecnologies amb velocitats de transmissió més elevades (a partir de 30 Mbps), aleshores la cobertura baixa i apareixen diferències notables entre províncies.

Es tracten les polítiques públiques en matèria de TIC a Catalunya. S’estudia el model TIC del Govern de la Generalitat: els objectius, els programes, les estratègies, les xarxes existents, etc. També es consideren els programes TIC d’àmbit estatal i comunitari. Actualment, el Govern de la Generalitat dóna una gran rellevància a l’Estratègia SmartCAT a través de la qual desenvolupa les infraestructures TIC, fa cultura digital, i promou una indústria pròpia de les dades vinculada als sectors emergents del big data.

L’Informe conclou amb 19 consideracions i recomanacions del CTESC al Govern.

El treball inclou la transcripció de les compareixences de determinades persones que han aportat coneixement expert sobre les qüestions analitzades i un apartat de normativa.

Joan Antoni Santana Garcia
Doctor en Economia. Director del Gabinet Econòmic del CTESC

Gestió i impuls de les infraestructures de telecomunicacions

Deixa un comentari