La formació professional dual en el sistema educatiu català │ Post del Consell de Treball, Economic i Social de Catalunya

FormacióprofessionaldualTradicionalment, la formació professional (FP) es considera com l’etapa formativa de caràcter professionalitzador per excel·lència. Pel que fa a l’alumnat, es considera que l’FP té efectes positius en la seva ocupabilitat, i per tant, en la seva inserció laboral. Pel que fa als centres fomatius i les empreses, se sosté que l’FP contribueix a aproximar aquests dos àmbits i a enfortir les seves relacions.

La crisi econòmica iniciada l’any 2008 va suposar, entre altres efectes, l’increment de la taxa d’atur juvenil. Gran part de les solucions proposades per reduir-la es van centrar en la necessitat de potenciar la formació i qualificació professional dels joves. Entre altres mesures, es va decidir apostar per l’FP dual, una modalitat formativa consolidada en països centreeuropeus com Alemanya, Suïssa i Àustria. De fet, a Catalunya, es va implantar per primer cop en el curs 2012-2013, tot i que les primeres experiències pilot daten de l’any 2008.

El Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP) defineix l’FP dual com aquella educació formal on l’aprenentatge es desenvolupa de manera alternativa en el lloc de treball i en la institució educativa i que condueix a una qualificació professional reconeguda oficialment. A més a més, la persona aprenent té l’estatus d’empleada i rep una retribució per la seva feina, generalment sota l’empara d’un contracte entre la persona aprenent i l’empresa formadora.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, va acordar l’elaboració d’un informe del desplegament inicial de l’FP dual en el sistema educatiu català amb la finalitat de detectar els punts de millora i proposar-ne recomanacions. El CTESC considera que en el desenvolupament de l’FP dual previst per la Llei 10/2015 de 19 de juny, de formació i de qualificacions professionals, pot ser un bon moment per consensuar i introduir millores.

Els principals objectius als quals l’informe ha volgut donar resposta són:

Analitzar la normativa aplicable a les iniciatives d’FP dual

Fer una aproximació a les primeres dades disponibles sobre la implantació d’aquestes experiències a Catalunya a partir de la triple perspectiva de l’alumnat, els centres educatius i les empreses

Analitzar la implantació efectiva de l’FP dual, identificant-ne els punts forts i febles. La narració transcorre en dos nivells, d’una banda, la governança del sistema i els rols dels agents implicats. I de l’altra, l’organització de l’FP dual com a modalitat formativa, centrant-se tant en els motius que justifiquen la seva implantació, com en els aspectes pràctics d’aquesta, com ara l’organització administrativa o l’estada formativa de la persona aprenent.

L’informe incorpora un document de consideracions amb un total de 71 recomanacions, consensuades per tots els membres del CTESC, desglossades en tres gran apartats: el model d’FP dual a Catalunya i la seva governança; organització i implantació; i per últim, l’expansió de l’FP dual a Catalunya.

La formació professional dual en el sistema educatiu català (pdf)

 

Deixa un comentari