Polítiques de suport a les famílies │ Apunt de Xavier Riudor

familiesÉs una evidència que les estructures familiars han sofert una transformació accelerada en les darreres dècades. Aquest fenomen ha fet que les estructures familiars siguin cada cop més diverses.

Són diversos els factors que permeten explicar la realitat de les famílies a Catalunya avui en dia: La progressiva incorporació de les dones al mercat de treball, les dificultats d’emancipació de les persones joves, la desinstitucionalització de la família, els rols i estereotips de gènere, que evolucionen cap a una societat menys discriminatòria pel que fa a les dones, l’envelliment de la població i de la dependència o l’impacte de la pobresa i l’exclusió social en les famílies.

Tots aquests canvis, de tota manera, no són contradictoris amb la percepció que la institució familiar està ben consolidada. Primer de tot, la gran majoria de la població catalana, un 87,7% el 2011, viu dins d’una estructura familiar. A més, el gran gruix de la població catalana segueix considerant la família com una institució fonamental en les seves vides.

Davant d’aquest context, el CTESC ha volgut aproximar-se a una de les institucions que vertebren de manera més significativa la societat i, a partir de conèixer la seva transformació, valorar i fer propostes en relació amb les polítiques de suport a les famílies que es desenvolupen al nostre país.

Per complir amb aquest objectiu, l’informe s’estructura en 4 blocs: El primer versa sobre la caracterització de la situació demogràfica i socioeconòmica de les famílies. En el segon bloc es fa una anàlisi comparada de polítiques de suport a les famílies en alguns països europeus. En el tercer es fa una descripció de les polítiques de suport existents a Catalunya des de tres àmbits: el sistema de permisos de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, els ajuts econòmics i finalment les llars d’infants, els programes de suport parental i a la criança i l’atenció a les persones en situació de dependència.

I, per últim, un quart bloc, el més rellevant, on s’exposen les consideracions i recomanacions debatudes i aprovades per consens per part dels membres del CTESC, amb un total de 85 recomanacions. Aquestes consideracions han estat, en gran part, ordenades tenint en compte el cicle de vida familiar, com una manera de reflectir el caràcter dinàmic de les famílies, les quals transiten per diferents etapes i experimenten canvis constants en la seva funció i composició. S’observa la transversalitat i l’amplitud de l’anàlisi i, en conseqüència, les recomanacions elaborades, quan es veuen els diversos àmbits tractats, com ara el model de polítiques de suport a les famílies, el procés de formació de les famílies, els permisos i llicències i la gestió del temps de treball, els serveis d’atenció i cura a les famílies, però també les mesures relacionades amb situacions de dependència, sovint en processos d’envelliment.

Xavier Riudor
Politòleg, director del Gabinet Tècnic del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Polítiques de suport a les famílies (pdf)

 

Deixa un comentari