El model productiu i la productivitat a Catalunya |Apunt de Joan Antoni Santana

productivitatL’estudi de la productivitat ha estat una de les qüestions més analitzades al llarg de la història de l’economia. D’Adam Smith —considerat un dels pares de l’economia moderna— a Karl Marx han sigut diversos els economistes que han desenvolupat els seus treballs en l’àmbit de la productivitat i dels factors que hi estan vinculats amb la voluntat d’analitzar com aquesta repercuteix en el creixement dels països.

El present informe del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) analitza l’evolució del model productiu català entre els anys 2000 i 2016 i se centra en l’evolució dels nivells de productivitat dels factors de producció —el treball i el capital— tant a escala internacional com des d’una perspectiva microeconòmica a partir de la informació comptable d’una mostra d’empreses catalanes.

En l’àmbit internacional, l’informe fa una anàlisi comparativa de l’evolució del PIB, la renda per càpita, la dotació de capital per habitant i les mesures de productivitat agregada de Catalunya en termes de treball i de capital, així com en termes de productivitat conjunta en relació amb trenta-set economies de l’OCDE, tot analitzant la seva evolució al llarg dels anys 2000-2016. També es compara l’evolució del model de creixement català amb les economies internacionals esmentades a partir de la descomposició del PIB per càpita en els seus components principals: la productivitat dels factors de producció i la dotació de factors productius per habitant, on es posa de manifest la importància de les mesures de la productivitat dels factors en l’evolució dels nivells del PIB per càpita català en relació amb les diferents economies analitzades.

Pel que fa a l’àmbit intern, s’ha realitzat una anàlisi de l’evolució de la productivitat a Catalunya per sectors d’activitat a partir del marc macrocomptable emprat per Idescat per calcular l’evolució de la productivitat conjunta dels factors. L’objectiu d’aquesta part és el d’estimar l’aportació sectorial a l’evolució de la productivitat per al conjunt del període estudiat. D’altra banda, es presenta l’evolució del teixit productiu català entre els anys 2001 i 2013 a partir de la mostra obtinguda de la base de dades SABI (sistema d’anàlisis de balanços ibèrics) i que permet valorar altres factors no perceptibles en les estimacions macroeconòmiques, entre els quals destaquen la dimensió d’empresa i l’ajust al cicle econòmic.

A mode de síntesi i de manera simplificada s’apunten, tot seguit, alguns dels resultats que ofereix l’informe:

· En el període analitzat, el PIB a Catalunya ha augmentat, però el PIB per càpita ha tingut un comportament discret: ha crescut menys que a la majoria dels països més avançats.
· La productivitat dels factors explica bé la distància entre el PIB per càpita català i el d’altres països.
· En fases expansives del cicle Catalunya presenta bons resultats en PIB, però més modestos en PIB per càpita, degut a un model de creixement més extensiu que la majoria d’economies comparades. En fases recessives ho fem pitjor.
· Invertim, però no es materialitza en augments de productivitat equiparables als països avançats. Augmenta la relació capital/treball (de manera semblant a altres països), però la majoria d’economies en treuen millor rendiment que Catalunya.
· Hi ha una relativa especialització (en termes d’acumulació de capital i de generació de valor afegit brut) cap a branques d’activitat econòmica de baixa i mitjana-baixa productivitat (dades disponibles fins a l’any 2013).
· La indústria té millor comportament de productivitat que la resta de sectors (en nivells i evolució). Reforçant-la, el conjunt de l’economia milloraria la seva productivitat. D’aquí la importància del Pacte nacional per a la indústria.
· La dimensió empresarial ajuda a explicar les diferències de productivitat.
· Es detecten mancances en la capacitat d’ajustament de les empreses en les fases recessives del cicle econòmic: moltes empreses tanquen abans d’ajustar-se. Són més adaptables les empreses grans que les petites.
· L’economia catalana és dinàmica. Es creen moltes empreses, però en l’àmbit temporal analitzat s’observa que les empreses que es creen tenen menors nivells de productivitat que les que ja existien a la mostra estudiada.

Per acabar, l’informe comprèn un seguit de recomanacions amb l’objectiu d’incidir sobre una millora de la productivitat a Catalunya.

Joan Antoni Santana Garcia
Doctor en Economia. Director del Gabinet Econòmic del CTESC

El model productiu i la productivitat a Catalunya (pdf)

Deixa un comentari