Gestió dels recursos humans als serveis centrals de la Generalitat | Apunt del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 26 de la col·lecció Obres Digitals, Reptes en la gestió de les persones en el context de la transformació digital: una proposta de metodologia de dimensionament dels serveis centrals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, un estudi d’Anna Díaz, cap de l’Àrea d’Organització del Departament de la Presidència i alumna de tercer cicle a l’EAPC. Es tracta d’un treball final del Màster en Direcció Pública impartit per l’Escola i la UOC en la seva primera edició 2017-2019.

La publicació respon a diverses preguntes: la nostra estructura és la més eficient per dur a terme les funcions que tenim encomanades? Tenim el nombre de persones necessàries, al lloc adequat, amb els perfils adients i treballant en allò que cal fer? L’autora parteix d’una anàlisi de l’estructura i repassa anteriors projectes de dimensionament dels recursos humans a la mateixa administració catalana, a partir també d’experiències en altres administracions públiques i entrevistes amb persones expertes.

L’estudi permet una reflexió sobre l’actual configuració dels serveis centrals dels departaments i dissenya una metodologia que permetria establir el nombre de dotacions de les unitats directives d’aquests serveis. Es constata com el disseny de l’estructura i la distribució de competències dins de les secretaries generals s’ha fet al llarg del temps de manera desigual en cada departament.

Díaz proposa dissenyar una estructura coherent i homologable per a totes aquestes secretaries, incloses les direccions de serveis i els gabinets tècnics. Entre d’altres, posa èmfasi en la importància de l’espai físic dels llocs de treball quan es dimensionen els recursos humans d’una organització. Destaca també la tendència a concentrar les dependències administratives en edificis corporatius multidepartamentals, quelcom que permet repensar com han de ser els espais de treball i adequar-los a les necessitats d’un futur immediat, molt més cooperatiu i flexible, amb un increment progressiu de les necessitats de mobilitat. En aquest context, revisar quina és la millor manera de desenvolupar les funcions dels gabinets tècnics i les assessories jurídiques de cada departament esdevé quasi una obligació, amb una major flexibilitat en la gestió dels recursos humans.

Finalment, l’autora assenyala els desajustos quan es comparen funcions, nivells retributius o denominacions de llocs de treball en les plantilles dels serveis centrals dels departaments. Per això proposa fer una anàlisi en profunditat de la relació de llocs de treball (RLT) i revisar les descripcions dels llocs de treball (DLT) per reduir el nombre de llocs, adequar-los als nous perfils professionals i homologar la qualificació de llocs de treball amb funcions i responsabilitats similars, tal com han fet altres administracions, per exemple al País Basc.

El Màster en Direcció Pública, coorganitzat per la UOC i l’EAPC, inclou tendències de govern i governança cap a un lideratge de la cosa pública que permeti donar respostes a les exigències de la ciutadania i fomenti l’apropament de l’Administració i els ciutadans en una nova societat complexa i canviant, des d’un punt de vista ètic i basat en el comportament responsable del personal directiu. El Màster versa sobre pensament polític, gestió, administració i avaluació de polítiques públiques i està especialment enfocat a l’exercici del lideratge creatiu a les organitzacions des del punt de vista humanístic. Actualment, s’està treballant en el disseny de la segona edició amb la previsió d’inici de cara al març de 2021.

Text complet: versió pdf | versió epub

Altres títols de la col·lecció Obres Digitals

Deixa un comentari