Guia per a la introducció de la perspectiva de gènere a la comunicació de les administracions públiques │ Apunt de Cristina Baulies

L’Institut Català de les Dones ha publicat la Guia per a la introducció de la perspectiva de gènere a la comunicació de les administracions públiques amb l’objectiu facilitar eines i recursos per avançar en una comunicació equilibrada i normalitzada pel que fa al gènere. Pretén cobrir les necessitats de professionals de la comunicació que exerceixen en el sector públic i de tot el personal de les administracions que fan comunicació i que estan treballant en la línia d’incorporar la perspectiva de gènere a totes les comunicacions públiques i a tots els nivells.

Les administracions públiques han d’incorporar el principi d’igualtat en les polítiques públiques de tots els àmbits, i també a les seves comunicacions, ja siguin orals, visuals, escrites, digitals, etc. La publicació destaca el fet que les administracions tenen una gran capacitat comunicativa i estan molt presents en la vida de les persones i això les situa en la primera fila com a agents de la normalització i l’equilibri que cal en la representació comunicativa del gènere.

La raó principal és la creació i impuls d’imaginaris que permetin que la igualtat de gènere sigui una realitat al més aviat possible ja que el gran biaix de gènere que hi ha a les comunicacions de tota mena és un important obstacle per avançar en aquest objectiu de la nostra societat.

La identificació dels biaixos de gènere a la comunicació no és quelcom fàcil. Hi ha aspectes que poden passar per alt, atesa la llarga tradició comunicativa i cultural patriarcal farcida d’androcentrisme, masclisme, sexisme, estereotips i invisibilitzacions. És per això que a les planes de la Guia es poden trobar solucions metodològiques com les auditories comunicatives de gènere; eines com llistes de preguntes clau a fer-se, llistes d’estereotips de gènere sexistes i els enllaços a recursos útils que existeixen.

Cristina Baulies Batiller
Autora

Guia per a la introducció de la perspectiva de gènere a la comunicació de les administracions públiques (pdf)

Deixa un comentari