Incidència de la Covid-19 sobre el treball autònom | Apunt de Joan Antoni Santana

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)ha elaborat un informe centrat en l’anàlisi dels efectes de la pandèmia de la COVID-19 sobre el treball autònom. En concret, s’analitzen les darreres dades d’afiliació al RETA i d’ocupació estimada per l’EPA, així com les mesures de suport i consolidació dirigides al treball autònom.

El CTESC constata que els treballadors i treballadores autònoms estan entre els principals col·lectius afectats tant per les limitacions i restriccions que s’imposen per controlar la incidència de la COVID-19, com per la crisi de la demanda que estem patint, especialment en determinats sectors (turisme, comerç, cultura, etc.). També cal afegir que ens trobem en un context incert quant a la demanda, la finalització d’ajudes posades en marxa i, en alguns casos, l’obligació de la devolució de crèdits.

A partir de l’anàlisi i el debat d’aquesta informació, i sobre la base de la diagnosi formulada, el CTESC emet, en aquest informe, les consideracions i recomanacions següents.

El CTESC considera que, en línia amb el Pla de reactivació econòmica i protecció social i l’Acord nacional de bases per a la reactivació econòmica amb protecció social, cal definir i desenvolupar un pla de xoc amb l’horitzó 2021-2022 i, en conseqüència, encoratja la Generalitat a què, amb urgència i en el marc del Consell Català per al Treball Autònom, elabori i doti pressupostàriament un pla d’actuacions en favor del treball autònom, tenint en compte els sectors d’activitat més afectats (turisme, comerç, cultura, etc.).

En matèria de Seguretat Social,

 • A partir de l’1 de febrer de 2021, establir una tarifa plana per a aquells autònoms amb una caiguda d’ingressos igual o superior al 50% en el primer trimestre del 2021 en relació amb el mateix trimestre del 2019 (situació pre-COVID-19). Aquesta mesura ha de permetre sostenir l’activitat especialment en aquells sectors relacionats amb el sector turístic i/o qualsevol activitat de caràcter estacional.
 • Estendre les mesures previstes en el Reial decret llei 30/2020 més enllà del 31 de gener de 2021 fins que l’activitat econòmica es recuperi.
 • Equiparar els períodes de cures de fills afectats per la COVID-19 a la incapacitat temporal per contingències professionals. Les absències en el desenvolupament de l’activitat econòmica i/o professional dels pares o mares treballadors autònoms motivades per la necessitat de cura dels fills afectats per la COVID-19 han de ser protegides mitjançant el reconeixement d’aquesta situació com a accident de treball, amb la percepció de la corresponent prestació sumada a l’exempció en el pagament de la quota del RETA mentre duri la percepció d’aquesta prestació extraordinària.
 • Alternativament, crear un Bonus Baby Sitter per a professionals autònoms amb persones al seu càrrec (infants i persones dependents) en funció dels ingressos de la unitat familiar.

En matèria d’ajuts i finançament,

 • Establir mesures per facilitar l’adaptació dels locals, les instal·lacions i els espais de treball als requeriments de seguretat i higiene tals com deduccions en el tram autonòmic de l’IRPF o microcrèdits amb un aval del 100%.
 • Establir ajuts directes per a autònoms que hagin patit una contracció significativa de la seva activitat, fins a la cobertura mínima de l‘SMI.
 • Ampliar les línies ICO Empresas y emprendedores fins a l’1 d’abril de 2021.
 • Facilitar el retorn de les línies de finançament atorgades i, en aquest sentit, prorrogar el període de carència de les línies ICO fins a 18 mesos i el període de retorn del capital de 5 a 6 anys.
 • Complementar, a través de l’Administració pública catalana, el 20% no avalat per l’Estat en les línies d’aval ICO per a autònoms i micropimes, sempre que l’import no superi els 25.000 euros.
 • Fomentar la continuïtat empresarial i la segona oportunitat. En aquest sentit, es proposa enfortir els programes ja existents com el Reempresa i l’Emppersona, així com establir una xarxa de mentors empresarials d’alerta primerenca i reestructuració preventiva, tal com preveu la directiva europea.
 • Apostar per una col·laboració publicoprivada que doni suport a iniciatives estratègiques de gran impacte social com poden ser ajudes de manteniment de plantilla, integració de tecnologies, entre altres.
 • Estudiar mesures encaminades a reduir despeses fixes dels treballadors i treballadores autònoms com, per exemple, el lloguer. En aquest sentit, es proposa mobilitzar els recursos de les fiances dipositades a l’INCASOL i implementar de nou les moratòries per fer front a les despeses corrents dels locals d’activitat econòmica en els casos d’aturada total o parcial de l’activitat.
 • Reactivar convocatòries d’ajudes existents, agilitzant les justificacions de les ja atorgades per no demorar la resolució d’expedients.
 • Suspendre temporalment la presentació de l’IVA, l’IRPF i l’IS fins al mes d’abril de 2021.
 • Avançar el termini de retorn de l’IVA.
 • Mantenir ajudes específiques als sectors altament afectats per la crisi sanitària, com són el turisme, l’hostaleria, el comerç i la cultura, amb mesures com ara la reducció de l’IVA cultural al tipus mínim establert del 0% o del 4% en el turisme.
 • Establir una moratòria de sis mesos sense interessos per al pagament d’impostos (IRPF, IVA, IS).
 • Reduir el 50% de totes les taxes i impostos municipals (IBI, residus, aigua i activitat econòmica). Així mateix, el CTESC recomana vincular aquests impostos a l’activitat econòmica real dels subjectes passius.
 • Establir deduccions d’inversions i despeses relacionades amb la COVID-19 en el tram autonòmic de l’IRPF.

En matèria de formació,

 • Aprovar programes de reskilling per a aquells autònoms que no tinguin unes competències digitals bàsiques, atès que la formació orientada específicament a la digitalització i sostenibilitat ara és més necessària que mai, ja que la tecnologia ha ajudat clarament a resistir millor l’impacte de la pandèmia.
 • Facilitar l’accés dels autònoms als programes en el marc dels fons europeus i el Pla de recuperació, especialment en els dos objectius vinculats a la digitalització i la sostenibilitat.
 • Desenvolupar el Pla de digitalització transversal de país per implantar la banda ampla a tot el territori i facilitar l’accés a eines digitals per adaptar-se a la nova realitat a fi de garantir l’accés universal a les eines de comunicació i teletreball.

Així mateix, amb caràcter general, el CTESC proposa:

 • Regular les cooperatives de foment empresarial previstes a la Llei catalana de cooperatives, concebudes com una forma legal de donar suport a l’emprenedoria i alhora resposta a les necessitats dels treballadors autònoms que puguin iniciar una activitat o bé la duen a terme de manera esporàdica o intermitent.
 • Promoure l’economia col·laborativa a través de cooperatives, cooperativisme de plataforma, i, per tant, d’autònoms de base col·lectiva.

Joan Antoni Santana Garcia
Doctor en Economia. Director del Gabinet Econòmic del CTESC

Incidència de la Covid-19 sobre el treball autònom

Deixa un comentari