Un enfocament alternatiu per al desenvolupament econòmic i territorial del món local en nous contextos | Apunt del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 31 de la col·lecció Obres Digitals, El desenvolupament econòmic i territorial. Un enfocament alternatiu davant els reptes i les oportunitats en nous contextos. Es tracta d’un estudi del director d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró i alumne de Tercer Cicle a l’EAPC, Àngel Remacha Grimal. En concret, és un treball final del Postgrau en Direcció i Gestió Públiques, en la seva edició de Mataró 2018-2019.

L’autor planteja que les estratègies de desenvolupament territorial, fins ara centrades estrictament en el creixement econòmic, s’articulin des d’un nou enfocament que vagi més enllà, amb la valoració d’aspectes com la cooperació, la innovació social, el talent i la creativitat col·lectiva.

El treball presenta el “desenvolupament territorial” com la planificació estratègica que ha de poder garantir la transformació de les entitats locals, on conviuen diferents realitats socials, econòmiques i culturals, en interacció amb altres territoris. A partir d’aquesta base, el desenvolupament territorial representa l’enfocament tàctic que el món local ha d’integrar en les polítiques públiques, com a guia d’inspiració per a dur a terme accions i projectes orientats cap a un horitzó amb més progrés per a aquell territori i per a les persones que en formen part.

El model del desenvolupament local que es proposa a partir de l’estudi, i que queda clarament diferenciat del concepte clàssic de promoció econòmica, requereix com a element clau la planificació estratègica, que ha de ser integrada, equilibrada, coherent, sostenible i solidària amb el territori. Ha de ser el nucli de la posada en marxa de projectes de transformació i innovació, arrelats a la realitat socioeconòmica i cultural de l’entorn, sense renunciar a la visió de futur desitjada.

A més, el treball posa sobre la taula el valor de la cooperació local territorial, que hauria de representar la constitució, a partir de l’existència de lideratges locals adequats -polítics i tècnics-, d’una veritable xarxa de relacions amb els agents polítics, econòmics, socials i de representació ciutadana per promoure projectes estratègics de transformació que treguin el màxim potencial del territori.

La reflexió final de l’autor és que “en els nous contextos, actuals i futurs, l’Administració pública local ha d’assumir un nou rol que ha de permetre canviar el paradigma en les estratègies de desenvolupament. Aquest, a partir d’ara, ha de ser el gran repte i la font de generació de noves fites i noves oportunitats de progrés. Per als territoris i per aquells que el conformen”.

El Postgrau en Direcció i Gestió Públiques de l’EAPC aposta per un enfocament multidisciplinari i aborda temàtiques com l’entorn polític i social, els models de gestió pública i la governança, les polítiques públiques i el desenvolupament d’habilitats directives des d’un punt de vista ètic i basat en el comportament responsable dels comandaments públics. Compta amb un claustre del món acadèmic universitari combinat amb reconeguts professionals del sector públic, es basa en una formació eminentment pràctica, en l’aprenentatge experiencial i entre iguals. Actualment està en curs la segona edició a Barcelona i està pendent d’obertura una primera edició a Manresa-Vic.

Text complet: versió pdf / versió epub

Altres títols de la col·lecció Obres Digitals

Deixa un comentari