Sensibilització social i compromís públic envers la rehabilitació dels habitatges | Apunt del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 32 de la col·lecció Obres Digitals, Sensibilització social i compromís públic envers la rehabilitació dels habitatges. Anàlisi del paper de la Diputació de Barcelona a partir de l’estudi del cas de Mataró. Es tracta d’un estudi de la responsable tècnica de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona i alumna de Tercer Cicle a l’EAPC, Anna M. Font Morera. En concret, és un treball final del Postgrau en Direcció i Gestió Públiques, en la seva edició de Mataró 2018-2019.

La rehabilitació dels habitatges és una assignatura pendent del sector públic. Amb l’esclat de la pandèmia provocada per la COVID-19, que ens ha obligat a passar hores de confinament als domicilis, s’ha reprès el debat sobre la necessitat d’adequar els habitatges: la manca d’espai exterior, de llum natural o de condicionament dels espais són alguns dels problemes detectats. Però la problemàtica ja s’arrossega des de fa temps i conviu amb altres factors també urgents, com el canvi climàtic i els compromisos internacionals subscrits per reduir el consum energètic. Tot plegat posa de manifest la necessitat d’impulsar des del sector públic la rehabilitació energètica i la millora de la qualitat dels habitatges.

Amb l’objectiu d’afrontar aquests reptes, l’autora va impulsar la coordinació d’un grup de treball dins de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona, que es desplega en set línies d’actuació. L’estudi en qüestió se centra, concretament, en l’acció “Sensibilització social en relació amb el parc d’habitatge” que pretén avançar en el coneixement i la conscienciació social envers la importància i la necessitat de la rehabilitació d’habitatges i del bon ús del parc construït, en col·laboració amb els ajuntaments i la participació d’altres institucions o organitzacions.

Només a la demarcació de Barcelona s’estima que més del 95% del parc d’habitatges s’ha construït sense garantir unes mínimes condicions d’eficiència energètica i al voltant d’un 50% del parc edificat té un grau molt elevat de vulnerabilitat a la pobresa energètica (Álvarez, 2013). Aquesta realitat succeeix arreu del territori, ja que el manteniment i la rehabilitació dels habitatges són pràctiques poc habituals al nostre país, malgrat les obligacions legals i els beneficis que comporten.

Què es pot fer des de la Diputació de Barcelona per contribuir a la sensibilització social en relació amb el parc d’habitatge? A quin públic cal adreçar-se? Com ha de ser l’estratègia en matèria de rehabilitació d’habitatges? Com avaluar la consecució dels objectius desitjats? Són preguntes que es planteja d’entrada Anna M. Font Morera a l’estudi, amb l’objectiu d’articular mesures de conscienciació adreçades als ajuntaments i al públic en general, similars a les adoptades en el camp de la salut per aconseguir uns edificis d’habitatges en més bon estat, més segurs, més sostenibles i més saludables.

L’estudi conclou que la rehabilitació s’ha d’entendre com una política transversal i complexa que requereix un enfocament holístic. Es proposen un seguit de línies de treball que la Diputació, els ajuntaments i altres nivells institucionals poden emprendre per abordar la rehabilitació d’habitatges, des d’una òptica interdepartamental i fomentar el treball en xarxa.

De cara al futur proper, l’autora considera que el suport a projectes pilot en matèria de rehabilitació ha de ser un dels punts clau del plec d’actuacions, així com facilitar l’accés dels municipis a projectes i finançament europeu, i proporcionar suport tècnic, econòmic i material als ens locals.

El Postgrau en Direcció i Gestió Públiques de l’EAPC aposta per un enfocament multidisciplinari i aborda temàtiques com l’entorn polític i social, els models de gestió pública i la governança, les polítiques públiques i el desenvolupament d’habilitats directives des d’un punt de vista ètic i basat en el comportament responsable dels comandaments públics. Compta amb un claustre del món acadèmic universitari combinat amb reconeguts professionals del sector públic, es basa en una formació eminentment pràctica, en l’aprenentatge experiencial i entre iguals. Actualment està en curs la segona edició a Barcelona i està pendent d’apertura una primera edició Manresa-Vic.

Text complet: versió pdf / versió epub

Altres títols de la col·lecció Obres Digitals

Deixa un comentari