El temps de treball: canvis normatius, tendències emergents i regulació en els convenis col·lectius │ Apunt de Xavier Riudor

L’origen de la realització d’aquest informe prové d’una demanda del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies a partir del Pla de treball del Consell de Relacions Laborals 2019, on s’establia la necessitat de fer un seguiment de les orientacions en la negociació col·lectiva, en el cas que ens ocupa, les relacionades amb el temps de treball, elaborades pel mateix Consell.

A partir d’aquesta demanda, el CTESC acorda ampliar l’objecte d’estudi, amb l’objectiu de donar resposta als objectius específics següents:

– Contextualitzar teòricament l’ordenació del temps de treball a partir de l’anàlisi bibliogràfica en tres nivells concrets: com s’estructura la negociació col·lectiva i el temps de treball en els acords interprofessionals; el paper de la negociació col·lectiva i de l’autonomia individual en aquest procés i els principals canvis normatius en el temps de treball introduïts des de la reforma laboral de 2012 fins a l’actualitat.

– Analitzar les mesures relacionades amb el temps de treball en els convenis col·lectius a través de l’estudi d’una mostra de 60 convenis col·lectius del sector privat d’àmbit estatal, autonòmic, provincial i d’empresa. Per a aquest propòsit les mesures es desagreguen per temàtiques més específiques: la jornada de treball, el calendari laboral i els horaris, el temps de descans, els permisos i llicències i la corresponsabilitat i el temps de treball. Alhora, atesa la necessitat d’avaluar els efectes de la reforma laboral i de les orientacions del Consell de Relacions Laborals, l’anàlisi es divideix en tres moments temporals de forma que en total s’analitzen 153 convenis col·lectius.

– Mentre s’estava elaborant l’informe, esclatà la pandèmia de COVID-19, amb un impacte sense precedents en la societat, l’economia i, lògicament, en el mercat de treball. Aquest fet, per força major, obligà a afegir un nou objectiu, descriure les tendències detectades en relació al temps de treball i els reptes que planteja la COVID-19 sobre aquesta matèria a partir de l’anàlisi documental i estadístic.

L’informe incorpora un capítol de consideracions amb gairebé 50 recomanacions, consensuades per tots els membres del CTESC, amb la finalitat que puguin ser aplicades en la regulació dels convenis i en les polítiques que en aquest marc li corresponguin. A més d’un seguit de consideracions de caire general, es proposen orientacions i actuacions específiques en els àmbits següents: el procés negociador i el Consell de Relacions Laborals; el temps de treball en els convenis col·lectius en les temàtiques específiques citades anteriorment; i, per últim, en relació amb el temps de treball i els reptes que planteja la COVID-19.

Xavier Riudor
Politòleg, director de l’informe i del Gabinet Tècnic del CTESC

El temps de treball: canvis normatius, tendències emergents i regulació en els convenis col·lectius (pdf)

Altres títols de la col·lecció Estudis i Informes

Deixa un comentari