Les competències de direcció i comandament a l’Administració local. El cas de l’Ajuntament de Ripollet | Apunt del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 33 de la col·lecció Obres Digitals, Les competències del rol de direcció i/o comandament a l’Ajuntament de Ripollet: un instrument d’avaluació amb una mirada de 360 graus i basat en la tècnica de la ludificació. Es tracta d’un estudi de tres empleats de l’Ajuntament de Ripollet i alumnes de Tercer Cicle a l’EAPC, Albert Obrero Cusidó, Antonio Quesada Puertas i Araceli Sánchez Rivas. En concret, és un treball final del Postgrau en Direcció i Gestió Públiques, en la seva edició de Mataró, 2018-2019.

La construcció d’un model d’Administració oberta, orientada a la millora continuada i que ofereixi uns serveis de qualitat a la ciutadania és un propòsit a perseguir per part de les administracions locals. L’estudi identifica els aspectes no incorporats a la cultura organitzativa de l’Ajuntament de Ripollet sobre els quals cal treballar: el predomini de compartiments estancs, la manca de consciència institucional, una estructura de comandament dèbil, l’absència d’eines de comunicació interna o la poca experiència en el treball per projectes i en equip són punts que cal millorar i transformar.

En aquest sentit, els autors consideren que el focus amb què s’ha de treballar per assolir aquesta reorientació de la gestió pública se centra en els empleats i les empleades municipals. I que, per construir aquest nou model d’Administració, es requereix un lideratge clar i accions orientades a millorar les capacitats dels servidors públics del consistori. És en aquest entorn i amb aquestes necessitats que es fa imprescindible un canvi de paradigma i de cultura organitzativa: el model de gestió i direcció de persones per competències.

En el moment d’iniciar l’estudi, l’Ajuntament de Ripollet no tenia definides les competències necessàries a desenvolupar en els llocs de treball amb responsabilitats de rol de direcció i/o de comandament (coordinació, departament i unitat). Per tant, tampoc es disposava de cap eina per valorar el grau d’assoliment d’aquestes competències. Per donar resposta a aquestes mancances, el treball identifica, defineix i estableix una relació de les competències dels llocs de treball amb responsabilitats del rol de direcció i de comandament i elabora un instrument d’avaluació del seu acompliment, amb una mirada de 360 graus i basat en les tècniques de la ludificació.

Aquest instrument d’avaluació basat en les tècniques de la ludificació ha estat validat a través de la seva aplicació en una prova pilot que ha avaluat el grau d’assoliment de tres de les competències (coordinació, departament i unitat) de les persones amb rols de direcció. A més, la prova pilot ha permès obtenir dades objectives quantificables que han facilitat la construcció d’un pla de millora i de desenvolupament dels llocs de treball amb rol de direcció de l’Ajuntament.

Els autors fan una valoració positiva del fet que aquest estudi ha permès conèixer quines són les posicions específiques que s’han de cobrir, quines s’han de crear en un futur i quines altres caldrà deixar d’incloure en la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Ripollet. D’aquesta manera conclouen que es podran realitzar amb les millors garanties possibles processos de selecció (interns i externs), i planificar i dissenyar programes de desenvolupament de les persones, per poder cobrir aquests llocs de treball a curt i mitjà termini.

El Postgrau en Direcció i Gestió Públiques de l’EAPC aposta per un enfocament multidisciplinari i aborda temàtiques com l’entorn polític i social, els models de gestió pública i la governança, les polítiques públiques i el desenvolupament d’habilitats directives des d’un punt de vista ètic i basat en el comportament responsable dels comandaments públics. Compta amb un claustre del món acadèmic universitari combinat amb reconeguts professionals del sector públic, es basa en una formació eminentment pràctica, en l’aprenentatge experiencial i entre iguals. Actualment està en curs la segona edició a Barcelona i està pendent d’apertura una primera edició Manresa-Vic.

Text complet: versió pdf / versió epub

Altres títols de la col·lecció Obres Digitals

Leave a Reply