Conseqüències econòmiques i financeres dels diferents escenaris de la relació Catalunya-Espanya │ Apunt de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern

Les regles del joc que regulen les relacions entre Catalunya i Espanya es troben en la pura provisionalitat des de la Sentència del Tribunal Constitucional de 28 de juny de 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Existeix, certament, un marc legal, l’Estatut i la Constitució, però el pacte polític en què aquesta darrera vol que es fonamenti l’autogovern va ser invalidat amb aquella Sentència. Des d’aquell moment, Catalunya té un marc d’autogovern imposat, no pactat. En aquest context, resulta especialment necessari examinar quines poden ser les sortides d’aquesta situació d’excepcionalitat. És a dir, quins podrien ser, en el futur, els escenaris a considerar pel que fa a la relació entre Catalunya i Espanya.  

Aquest llibre analitza les implicacions econòmiques i financeres d’aquests diferents escenaris. Les aportacions que proporciona se situen, per tant, en un doble nivell: per una banda, en el disseny i la construcció dels escenaris; per altra banda, en l’estimació de les implicacions econòmiques, pel que fa al PIB i a les finances de la Generalitat. Els escenaris previstos són vuit: el manteniment de l’statu quo, el federalisme dèbil, el federalisme moderat, el federalisme fort, el pacte bilateral específic, el model foral, el pacte confederal i la independència. El que s’ha volgut fer en elaborar-los és identificar els continguts bàsics que hauria de contenir cadascun (en els terrenys jurídic, competencial, institucional, politològic i financer) per tal de proporcionar un determinat grau de poder polític.

Els escenaris que es presenten no són seleccionats en funció del seu grau de desitjabilitat, sinó de possibilitat. I s’han analitzat amb tot el rigor possible, en funció exclusivament de criteris acadèmics. Els autors es donarien per satisfets si aquest treball servís per a dues coses: la primera, per a ajudar a aclarir quins són els atributs que ha de reunir una determinada opció (quant a la relació Catalunya-Espanya) si ha de conferir un determinat grau de poder polític a la Generalitat, és a dir, per a ajudar a evitar fer passar bou per bèstia grossa; la segona, per a oferir unes dades rigoroses i fiables respecte als resultats quantitatius d’aquestes diferents opcions pel que fa al seu impacte sobre les finances de la Generalitat i sobre el PIB.

Aquest estudi no posa punt final, per descomptat, a la qüestió tractada. Ni pel que fa al ventall d’escenaris per considerar ni pel que fa a l’anàlisi i el disseny dels elements que els han de compondre ni pel que fa a la necessitat de perfeccionar els resultats obtinguts i la metodologia emprada. I, sobretot, esperem que contribueixi a subratllar la conveniència d’anar més enllà en la col·laboració entre disciplines diferents, sense l’aportació de cada una de les quals resulta molt difícil abordar en la seva complexitat una qüestió com és la relació entre Catalunya i Espanya.

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari