Col·laboració i conflicte entre l’Estat i les comunitats autònomes en temps de pandèmia│ Apunt de Institut d’Estudis de l’Autogovern

Un dels aspectes nuclears de l’Estat de dret que la gestió de la pandèmia de la COVID-19 ha posat a prova és la divisió vertical del poder, això és, la distribució territorial del poder polític. No en va, l’opció precoç per l’estat d’alarma i per l’exercici de funcions de coordinació en sentit fort per part del Govern de l’Estat, en un àmbit de compartició competencial com el que caracteritza la sanitat i la salut pública, en què les comunitats autònomes detenen competències de gestió ordinària, ha suposat no només la concentració del poder de presa de decisions en els titulars de l’excepció, sinó també una “flexibilització” del sistema de distribució competencial.

No obstant això, la gestió de la crisi sanitària ha oscil·lat entre la primerenca centralització del poder a favor del Govern central i la posterior cogovernança, una mena de modalitat de gestió inèdita, més respectuosa amb el repartiment de competències, mitjançant un enfocament divers de la coordinació que, per altra banda, ha significat un esforç notable en l’àmbit de les relacions intergovernamentals.

En aquest context, però, la forma com va instrumentar-se la col·laboració entre l’Estat i les comunitats autònomes ha posat en relleu en molts casos la manca de greixatge i d’institucionalització dels mecanismes instrumentats tant per a la cooperació i l’intercanvi d’informació com per a la coordinació en sentit estricte, en què l’Estat s’ha reservat un notable poder de direcció.

El comú denominador dels estudis que incorpora aquest volum és que, en un àmbit com el de la salut pública, i en casos d’epidèmies greus, la cogovernança, un cop superada la fase més àlgida i centralitzada de la gestió, ha comportat un indubtable aprofundiment en els mecanismes de relació intergovernamental. Aquesta innovadora praxi, tenint en compte la debilitat del principi cooperatiu en el sistema constitucional espanyol, presenta tanmateix un balanç desigual, que va des de la irrellevància de la Conferència de presidents autonòmics fins al funcionament regular del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Text complet: pdf │ epub

Altres publicacions de la col·lecció Institut d’Estudis de l’Autogovern

Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari