El marge de què disposa la Generalitat de Catalunya per establir una política pública pròpia en matèria audiovisual │ Apunt de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern

Arran de la tramitació del Projecte de llei general de comunicació audiovisual al Congrés, que es va votar el desembre de 2021, l’Institut d’Estudis de l’Autogovern ha elaborat un informe sobre la qüestió. L’informe ofereix una panoràmica del marc competencial del sector audiovisual i de la regulació vigent en el sector, així com una prospectiva amb relació a la incidència que tindrien el projecte de llei esmentat i l’Avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, incidint específicament en la qüestió de la presència de la llengua catalana en els mitjans audiovisuals. L’informe parteix de la constatació que el marge de la Generalitat per establir polítiques públiques en el sector en l’àmbit territorial de Catalunya és notable. Ara bé, aquesta possibilitat resta considerablement erosionada en la mesura que bona part dels prestadors de serveis audiovisuals que es difonen a Catalunya tenen l’origen fora del seu àmbit territorial o tenen un abast supraterritorial, cosa que, en última instància, obre la porta a la intervenció de les institucions centrals de l’Estat, la qual acaba essent essencial amb relació a la presència de la llengua catalana en els mitjans audiovisuals.

El projecte de llei estatal, en aquest sentit, podria ser un avenç, en la mesura que es fixen percentatges per a obres audiovisuals en alguna de les llengües oficials de les comunitats autònomes, en el servei públic de comunicació audiovisual d’àmbit estatal i en el servei de comunicació audiovisual televisiu a petició, tot i que es formulen sense distingir entre les llengües cooficials beneficiàries. Sembla clar que, sense el compromís de les institucions centrals de l’Estat, atesa la limitació territorial de les competències de les comunitats autònomes que tenen el català com a llengua oficial, la seva situació en el paisatge audiovisual és molt delicada, per la qual cosa la regulació d’aquesta qüestió en la futura llei és crucial. A banda de les qüestions específicament relatives a la llengua, l’informe també incideix en l’impacte competencial del projecte, tot assenyalant que afebleix la potencialitat de les competències de la Generalitat de Catalunya. Finalment, també fa referència a l’avantprojecte en tramitació actualment a Catalunya, tot analitzant-ne els continguts.

El marge de què disposa la Generalitat de Catalunya per establir una política pública pròpia en matèria audiovisual (pdf)

El marge de què disposa la Generalitat de Catalunya per establir una política pública pròpia en matèria audiovisual (epub)

Altres publicacions de la col·lecció “[IEA] Informes”

Deixa un comentari