Marc competencial per al treball col·laboratiu en recerca i innovació | Post del Servei de Recerca, Innovació i Transferència de l’EAPC

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el Marc competencial per al treball col·laboratiu en recerca i innovació, número 12 de la col·lecció Eines per als Recursos Humans. La publicació descriu les funcions que cal exercir en processos col·laboratius de recerca i innovació encaminats a la transformació i millora de les administracions públiques, identifica deu competències clau per als membres dels equips (i els comportaments associats), i posa les bases per a un futur programa específic de desenvolupament competencial.

El Marc competencial té com a objectiu general contribuir a l’èxit dels projectes dels equips col·laboratius. Els objectius específics són: 1) identificar i conèixer les competències que han de mobilitzar les persones integrants dels equips transdisciplinaris; 2) descriure els comportaments amb què aquestes competències es manifesten; 3) dibuixar un mapa de funcions i competències i establir-hi connexions; 4) posar les bases per elaborar una eina d’autodiagnosi competencial; 5) traçar estratègies per oferir eines i suports formatius, d’aprenentatge i acompanyament als membres dels equips, i 6) disposar d’unes bases sòlides del perfil competencial adequat per a les persones que han de formar part d’un equip col·laboratiu.

Les autores del Marc competencial, amb la col·laboració de diverses persones expertes externes a l’Escola, han seleccionat i definit deu competències transversals clau per als equips col·laboratius que duen a terme projectes de recerca i innovació. També han identificat i descrit els comportaments associats a cadascuna d’aquestes competències, i han elaborat un mapa de connexions entre funcions i competències. Les deu competències es divideixen en tres grans blocs: visió holística (pensament sistèmic i crític, visió estratègica i flexibilitat i adaptabilitat), orientació a la transformació (orientació al bé comú, orientació a resultats i planificació) i col·laboració radical (treball en equip i en xarxa, lideratge, gestió positiva de conflictes i comunicació).

El Marc competencial ha de contribuir a fer una autodiagnosi dels equips col·laboratius, que permeti detectar mancances o punts de millora, i al desenvolupament competencial dels seus membres mitjançant processos d’aprenentatge i formació que permetin mobilitzar les competències necessàries per assolir l’èxit del procés de recerca i innovació.

Segons es constata en el document, “el treball col·laboratiu és un dels pilars de la transformació de les administracions, ja que per proposar solucions adequades a reptes complexos, cal treballar en equip”. L’Escola entén recerca i innovació com a dues baules de la mateixa cadena de coneixement. La recerca té rellevància si està connectada amb la innovació, és a dir, si s’orienta a resoldre reptes i genera coneixement. Aquesta recerca va més enllà del món acadèmic i necessita nodrir-se del coneixement experiencial. En aquest sentit, el Marc competencial dona el mateix valor a tots els tipus de coneixement que poden aportar els diversos membres d’un equip complex, independentment del col·lectiu al qual pertanyen (acadèmia, administració pública, empresa o indústria, o societat civil). “Tant el coneixement científic com el coneixement tècnic o el coneixement experiencial són imprescindibles per a l’equip i han de dialogar entre ells dins el projecte. La integració d’aquests coneixements, que implica posar en comú diversos llenguatges, percepcions i perspectives, és un dels elements clau que requerirà desenvolupament competencial”, s’especifica.

Segons l’equip de l’Escola que ha liderat el projecte, “cal transgredir les fronteres entre les disciplines científiques i també entre la teoria i la pràctica. La interacció estreta, i des del primer moment, entre els científics i els actors socials que poden prendre decisions, poden actuar o simplement són persones afectades per aquests problemes i solucions, esdevé imprescindible”.

El Marc competencial s’ha elaborat sobre dues bases complementàries. D’una banda, els aprenentatges del programa EAPC motor de recerca i l’experiència prèvia de l’Escola en la identificació i la descripció de competències professionals (Marc professional de la funció directiva, de 2018, i Marc competencial del perfil innovador, de 2020). D’altra banda, la literatura científica disponible sobre competències en aquest àmbit i l’experiència d’institucions que són referents europeus i internacionals en el treball col·laboratiu per a la recerca i la innovació aplicades a la solució de reptes socials complexos.

L’Escola ha editat aquesta publicació en format PDF i EPUB i també estarà disponible en castellà i en anglès al web de l’EAPC.

Text complet: versió pdf | versió epub

Altres títols de la Col·lecció Eines per als Recursos Humans  

Deixa un comentari