Situació del treball autònom a Catalunya 2022 │ Apunt de Joan Antoni Santana Garcia

En compliment de l’article 2.1e de la Llei 7/2005, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) elabora, amb una cadència anual, una diagnosi de la situació del treball autònom.

A finals de l’any 2022, a Catalunya, hi ha registrades 558.290 afiliacions a la Seguretat Social per compte propi (és a dir, el 15,5% de l’afiliació del total del sistema). Atesa, doncs, la seva importància, són nombroses les facetes que ens ocupen en aquest informe. Totes elles tenen una incidència notable sobre la nostra economia, i òbviament, sobre les persones que desenvolupen la seva activitat en aquest règim.

Els capítols primer i segon recullen el resum executiu i la introducció de l’informe. Als apartats tercer i quart, respectivament, es descriu l’evolució del treball autònom a Catalunya mitjançant l’anàlisi de l’Enquesta de població activa i els registres de la Seguretat Social.

Al capítol cinquè s’estudia l’evolució del treball autònom a Catalunya en relació amb la resta de comunitats autònomes.

L’apartat sisè analitza els aspectes més rellevants en matèria de protecció social del treball autònom i l’apartat setè les mesures destinades al seu foment i consolidació.

El capítol vuitè descriu les principals novetats normatives que s’han produït l’any 2022. N’hi ha algunes essencials, com ara la reforma del sistema de cotització del treball autònom i de la protecció per cessament d’activitat. Sense oblidar, en aquest cas en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), l’aprovació de la Llei de creació i creixement d’empreses, la Llei de foment de les empreses emergents i la reforma de la llei concursal.

En essència, les matèries que s’analitzen en el aquest informe requereixen un tractament i un desplegament especial per part dels governs competents. En aquesta línia, fent efectiva la facultat del CTESC com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya, en el capítol novè de l’informe es presenten 69 consideracions i recomanacions en els àmbits següents:

  1. Accés i disponibilitat d’informació per avaluar adequadament la situació del treball autònom i les polítiques en aquesta matèria.
  2. Mesures de foment, suport i consolidació del treball autònom.
  3. Seguretat Social.
  4. Formació i competitivitat.
  5. Governança de les polítiques relatives al treball autònom.
  6. I, per últim, algunes recomanacions addicionals que tenen un caràcter transversal.

El valor afegit que suposa el consens dels agents econòmics i socials que integren el CTESC avala aquestes recomanacions i els atorga una notorietat i una rellevància significatives.

Joan Antoni Santana Garcia
Director del Gabinet Econòmic
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

Situació del treball autònom a Catalunya 2022

Estudis i informes del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Deixa un comentari