‘Anàlisi funcional i aplicació pràctica dels requisits de la normativa ISO 30301:2011 en el sistema integrat de gestió de l’Ajuntament de Sant Cugat’ | Post del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

23eapcL’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 23 de la col·lecció Obres Digitals amb el títol Anàlisi funcional i aplicació pràctica dels requisits de la normativa ISO 30301:2011 en el sistema integrat de gestió de l’Ajuntament de Sant Cugat, de Francesc Giménez i Martín. Es tracta d’un treball final de la setena edició del Postgrau en gestió de documents electrònics organitzat per l’EAPC, l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB i diversos agents i empreses del sector.

L’autor s’ha basat en l’experiència de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que impulsa des de 2011 una millora del sistema de gestió documental (SGD) amb l’aplicació dels requisits normatius de la ISO 30301:2011. Entre d’altres, Giménez constata com l’SGD és transversal i afecta, en major o menor mesura, totes les unitats administratives de l’Ajuntament.

L’objectiu de la publicació és esdevenir una guia per a futurs projectes similars en l’àmbit municipal, ja que l’experiència i el mètode teoricopràctic emprats a Sant Cugat poden ser aplicables a altres administracions públiques.Llegeix més »

Transparència, publicitat, rendició de comptes i govern obert aplicades a una administració tributària del segle XXI │Post del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

eapc16L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 16 de la col·lecció Estudis de Recerca Digitals que duu per títol “Transparència, publicitat, rendició de comptes i govern obert aplicades a una administració tributària del segle XXI”. Es tracta d’un estudi dels investigadors del Grup de Sociologia Analítica i Disseny Institucional de la UAB José Antonio Noguera (dir.), Joaquim Campuzano i Toni Llàcer.

La publicació analitza els efectes de la transparència tributària sobre les percepcions de la ciutadania i, per tant, en la seva moral fiscal o motivació intrínseca per pagar impostos. Els autors constaten com hi ha una correlació positiva i significativa entre les percepcions que tenen els ciutadans sobre diversos indicadors de transparència i bon govern, d’una banda, i la seva predisposició a complir amb les obligacions fiscals, de l’altra.

Entre d’altres, també remarquen que les consideracions de la població envers el sistema fiscal són clau a l’hora de dissenyar estratègies institucionals adients per combatre l’evasió fiscal, que contribueixin tant a millorar la justícia efectiva del sistema com a augmentar els ingressos públics, sense necessitat d’apujar els tipus impositius. Conclouen que la transparència aplicada a la informació sobre l’Administració pública, és a dir, la divulgació d’informació que és rellevant per a l’avaluació de la seva gestió, pot ser un factor influent en la presa de decisions dels ciutadans a l’hora de pagar impostos.Llegeix més »

L’ocupació pública en temps de crisi. Efectes de la Gran Recessió sobre el sistema català d’ocupació pública│Post del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

eapc15

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 15 de la col·lecció Estudis de Recerca Digitals que duu per títol “Ocupació pública en temps de crisi. Efectes de la Gran Recessió sobre el sistema català d’ocupació”. Es tracta d’un estudi col·lectiu dirigit pel professor d’ESADE Francisco Longo i el professor de la Universitat de Leiden Adrià Albareda amb la coautoria de Tamyko Ysa, Manuel Feréz i Susanna Salvador.

La publicació analitza els resultats de les mesures impulsades a Catalunya i a Espanya en el camp de l’ocupació pública durant la “Gran Recessió”, en paraules del Fons Monetari Internacional. Una crisi econòmica i financera iniciada el 2007 que ha posat damunt la taula debats fins aleshores menys urgents com ara la productivitat dels treballadors, l’anàlisi de resultats o el rendiment dels empleats públics.

La recerca vol respondre a la pregunta ‘com ha afectat la Gran Recessió el sistema d’ocupació pública de Catalunya?’. Els autors presenten les principals mesures adoptades durant la crisi econòmica, analitzen el pes i la dimensió de l’ocupació pública en l’esfera macroeconòmica, i identifiquen tres tendències derivades de la situació descrita: 1) l’envelliment de les administracions públiques, 2) la desmotivació dels empleats públics i 3) la temporalitat creixent dels treballadors en el sector públic.Llegeix més »

Simplificació vers l’e-Administració. Redisseny i millora d’expedients administratius per unificar procediments, estandarditzar documentació i reduir continguts d’informació l Post de Pere Guiu

Podem anar cap a una Administració més intel·ligent? En aquest treball de recerca s’apunten diverses pautes que permeten portar fins a la fase avançada de l’administració electrònica. Tot això gràcies a l’aplicació d’una metodologia innovadora, l’Administrative Process Study (APS), explicada a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (UAB), que permet analitzar, de forma sistemàtica i detallada, els camps d’informació que conformen l’expedient associat a la prestació d’un servei, en tramitacions estandarditzades.

S’ha fet una anàlisi en profunditat de quatre procediments en tres administracions locals de mides semblants: Llagostera, Palamós i Sant Vicenç de Castellet. S’han escollit serveis que ofereixen totes les administracions locals d’una determinada grandària: la llicència urbanística de primera ocupació, la llicència d’activitats (comunicació ambiental), l’atorgament de subvencions directes a entitats i associacions, i la contractació d’un bé per procediment obert. Els casos escollits poden arribar a generar fins al 25% de la producció documental en aquestes administracions.

L’anàlisi comparativa s’ha desenvolupat aplicant la metodologia APS —àmpliament contrastada en administracions i empreses—, a partir de la confecció d’un diagrama d’estructura per cada procediment, el qual n’identifica els documents, les unitats de treball i els processos administratius. Així, aconseguim l’avantatge estratègic que comporta focalitzar la reenginyeria en la seqüència de documents del procediment i no en la successió de tasques o operacions per a materialitzar-los. Llegeix més »

Escola d’Administració Pública de Catalunya. Cent anys | Post de Manuel Pérez Nespereira

Aquest any es commemoren els cent anys de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i, en el context polític i nacional en què ens trobem, aquesta commemoració és del tot oportuna, de la mateixa manera que una obra sobre aquesta institució esdevé imprescindible per entendre l’arribada a un moment que no es va iniciar ahir, precisament.

En aquest moment, i molt especialment després de la darrera Diada, apareixen a la premsa –pronunciades per diferents dirigents polítics–, referències a l’estat propi i a la necessitat de tenir estructures d’estat. Aquesta voluntat no és en cap cas nova, sinó més aviat centenària, forma part d’una tradició que, si més no, cal situar a començaments del segle passat.

Enric Prat de la Riba, fundador de l’Escola, considerava que els estats moderns es caracteritzaven per disposar d’exèrcits permanents i d’una burocràcia que excel·lís en la seva comesa. Respecte a la primera característica, ben poca cosa podia fer; respecte a la segona, va crear la institució que s’havia d’encarregar de formar aquesta burocràcia al servei del país.Llegeix més »