Normativa de l’Oficina Antifrau de Catalunya | Post d’Òscar Roca

L’avaluació normativa des d’una perspectiva d’integritat

La Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya crea la institució del mateix nom i la configura com a una entitat de dret públic adscrita al Parlament de Catalunya entre les funcions de la qual, ultra les relacionades amb la investigació, destaca la prevenció de la corrupció, amb expressa atribució de la potestat indicativa consistent en la facultat d’assessorar i adreçar recomanacions a tot el sector públic de Catalunya.

L’Oficina Antifrau desenvolupa aquestes funcions actuant amb plena independència de les administracions (articles 1.1 i 8.1 de la Llei). Si hi ha alguna activitat dels poders públics que té incidència en la ciutadania és la relativa a l’elaboració de normes jurídiques, és a dir, de mandats o prohibicions de caràcter general que pretenen regular un determinat sector de la realitat. Quina millor forma de prevenció existeix que la pròpia norma incorpori, des del mateix moment de la seva gestació, la perspectiva de la integritat? I és que un cop la norma ha estat oficialment publicada i ha entrat en vigor, passa a integrar-se en l’ordenament jurídic i ha de ser complida pels seus destinataris fins a la seva ulterior derogació o fins a la seva expulsió del sistema pels mecanismes constitucionals o jurisdiccionalment establerts.Llegeix més »