Boscos de pi roig. Tipologies i models de gestió l Post del Centre de la Propietat Forestal

L’any 2004 s’iniciaren els treballs per a l’elaboració de les orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya (ORGEST). Les ORGEST es basen en la identificació i la definició de models silvícoles per a la seva gestió, d’acord amb els objectius preferents establerts en cada forest o unitat de gestió, escollits en funció dels paràmetres propis del context econòmic, ambiental i social de la propietat i del territori, i tenint en compte les característiques de la formació forestal i la seva capacitat productora dels diferents béns.

La fitxa tècnica que es presenta forma part de la col·lecció “Fitxes tècniques” del Centre de la Propietat Forestal i ha estat elaborada en el marc del projecte europeu LIFE DEMORGEST per facilitar l’adopció per part dels silvicultors de nous models silvícoles multifuncionals ORGEST, que integren la producció dels diferents béns i serveis amb la prevenció dels grans incendis forestals.

Aquesta fitxa està dedicada a les masses pures i mixtes de pi roig i es pretén que el gestor pugui disposar d’una eina tècnica, pràctica, àgil i manejable per identificar la tipologia forestal a què correspon la formació i, després, escollir els models i els itineraris de gestió més adients.

Centre de la Propietat Forestal

Deixa un comentari