Open data: exprimiendo el jugo de los datos públicos l Post de Martín Álvarez

En aquests períodes d’economia deprimida i política convulsa, ens enfrontem a grans reptes. Com la història ha demostrat, temps de crisi és temps d’oportunitats i els supervivents han d’aguditzar l’enginy i introduir canvis —moltes vegades dràstics— per canviar allò que va produir el desastre o, simplement, ja no funciona.

En matèria econòmica, les empreses busquen maximitzar els rendiments i aprofitar els seus recursos. Això no és una qüestió exclusiva del sector privat, sinó que hauria de ser una cosa inherent també a administracions i organismes públics. Aquests han d’extreure tot el suc dels actius més valuosos de què disposen: els documents i la informació que gestionen.

Afortunadament, moltes administracions públiques de tot el món han començat amb aquesta transició cap a una excel·lència en la gestió d’aquests recursos públics, i han evolucionat des de la tradicional ocultació sistemàtica de la informació cap a l’obertura total dels arxius i les bases de dades públiques —sempre tenint en compte els límits legals, com la privacitat o la seguretat— amb la finalitat de la reutilització incondicional d’aquestes dades i documents usant les tecnologies web. D’aquesta manera, la ciutadania i qualsevol organisme (públic o privat) podran aprofitar uns recursos que són públics i que, per definició, també els pertanyen.

Aquest nou paradigma es coneix com a open data (dades obertes) i comença a arrelar en els processos interns de milers d’administracions d’arreu del món, i ja es pot veure plasmat en portals web amb catàlegs de dades i documents a punt per a la seva reutilització —fins i tot amb fins comercials. Dades Obertes de Gencat és una de les iniciatives pioneres, que ha promogut l’obertura de dades des de 2010.

A més de l’aspecte econòmic, aquest nou model ofereix innombrables beneficis per a la mateixa Administració i per a la societat en general, des del foment de la transparència i rendició de comptes, fins a la depuració de la informació errònia o incompleta gràcies a la col·laboració ciutadana. Coneix-ne tots els detalls en el llibre Obertura i reutilització de dades públiques, de la col·lecció “Govern Obert”.

Martín Álvarez Espinar
Responsable de l’Oficina del World Wide Web Consortium (W3C) a Espanya/CTIC

Fitxa de compra a la llibreria en línia

Altres títols de la col·lecció govern obert

Versió original en castellà:

En estos períodos de economía deprimida y política convulsa, nos enfrentamos a grandes retos. Como la historia ha demostrado, tiempo de crisis es tiempo de oportunidades y los supervivientes deben agudizar el ingenio e introducir cambios —muchas veces drásticos— para cambiar aquello que produjo el desastre o, simplemente, ya no funciona.

En materia económica, las empresas buscan maximizar los rendimientos y aprovechar sus recursos. Esto no es una cuestión exclusiva del sector privado, sino que debería ser algo inherente también en administraciones y organismos públicos. Estos deben extraer todo el jugo de los más valiosos activos de los que disponen: los documentos e información que gestionan.

Afortunadamente, muchas administraciones públicas en todo el mundo han comenzado con esta transición hacia una excelencia en la gestión de estos recursos públicos, evolucionando desde la tradicional ocultación sistemática de la información hacia la apertura total de los archivos y bases de datos públicas —siempre teniendo en cuenta los límites legales, como privacidad o seguridad— con la finalidad de la reutilización incondicional de estos datos y documentos usando las tecnologías Web. De esta forma, la ciudadanía y cualquier organismo (público o privado) podrán aprovechar unos recursos que son públicos y que, por definición, también les pertenecen.

A este nuevo paradigma se le conoce como open data (datos abiertos) y comienza a arraigarse en los procesos internos de miles de administraciones en todo el mundo, pudiendo verse plasmado ya en portales web con catálogos de datos y documentos listos para su reutilización —incluso con fines comerciales—. Dades Obertes de Gencat es una de las iniciativas pioneras, que ha promovido la apertura de datos desde 2010.

Además del aspecto económico, este nuevo modelo ofrece innumerables beneficios para la propia administración y para la sociedad en general, desde el fomento de la transparencia y rendición de cuentas, hasta la depuración de la información errónea o incompleta gracias a la colaboración ciudadana. Conoce todos los detalles de en el libro Apertura y reutilización de datos públicos, de la colección “Govern Obert”.

Martín Álvarez Espinar
Responsable de la Oficina del World Wide Web Consortium (W3C) en España/CTIC

Deixa un comentari