Els 10 posts més llegits el 2015 a llibresgencat

Durant el 2015 vàrem publicar 38 posts a llibresgencat. Els deu articles més llegits són:

Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència | Post d’Ana Avellaneda

La formació nacional de Catalunya i fet identitari dels catalans (785-1410) l Post del Centre d’Història Contemporània de Catalunya

Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim (1800-1860) | Post de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Barraquisme. La ciutat (im)possible | Pas a Pas-Equip d’estudi barraques de Barcelona

La Llei catalana de la transparència, accés a la informació pública i bon govern: un nou model de relació de la ciutadania amb l’Administració l Post de Miquel Puig

La comunicació a les grans organitzacions | Post del Servei de Difusió del Departament de Justícia

Manual per a la prevenció de la violència masclista l Post de l’Institut Català de les Dones

Catàleg de paisatge. Les comarques gironines l Post de Pere Sala

Sords profunds, però hi sentim i parlem! | Post de Marta Capdevila

Agraïm els autors i col·laboradors les seves aportacions.

Leave a Reply