La dimensió regional del principi de subsidiarietat i la seva aplicació pràctica a Catalunya I Post de Roser Serra i Albert

Les regions són cada dia més presents en la construcció europea i un dels últims avenços, introduït pel Tractat de Lisboa, és la participació de les seves cambres legislatives en l’elaboració de la normativa de la Unió. Es tracta d’una participació indirecta per analitzar, cas per cas, si la norma prevista respecta o no el principi de subsidiarietat abans de ser aprovada. Però els mecanismes de participació no sempre són fàcils d’establir. I els circuits assumits pel Parlament de Catalunya a l’hora de controlar del principi de subsidiarietat s’han d’acabar de definir.

La col·lecció “Testimonis Parlamentaris’’ publica les transcripcions de la Jornada sobre la dimensió regional del principi de subsidiarietat i la seva aplicació pràctica a Catalunya, organitzada al Parlament pels departaments de la Presidència i de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

El leitmotiv de l’acte va ser el d’oferir un coneixement pràctic sobre els processos vinculats a aquest principi i exposar exemples de bones pràctiques susceptibles de facilitar el treball parlamentari. A més, cal trobar també l’encaix de l’aportació del Govern en uns tràmits que es caracteritzen per la seva brevetat i per l’alta especialització de les matèries tractades, cosa que, a més, s’ha d’aconseguir sense trencar l’equilibri de poders del joc democràtic. Val a dir que aquest nou procediment parlamentari ja ha permès a la cambra catalana participar, només en tres anys, en més de tres-centes consultes abans de l’aprovació de futurs actes legislatius per part de les instàncies europees.Llegeix més »

Homogeneïtat i diferència. Sobre la teoria de la distribució de competències entre Bund i Länder a Àustria | Post de Peter Bussjäger

El llibre tracta d’una qüestió important per als sistemes federals com és la distribució òptima de competències entre el govern central i les regions, centrant l’atenció en el context d’Àustria. El llibre extreu la conclusió que, en vista de les condicions a què els estats s’enfronten avui dia (l’europeïtzació, la globalització), és cada vegada més difícil, si no impossible, assignar determinats poders exclusivament a un determinat nivell. És més, la necessitat de governar a través de múltiples nivells està comportant la dissolució del concepte clàssic de responsabilitats clarament definides, la qual cosa afecta en graus diversos la responsabilitat exclusiva de governar. Hi ha un consens cada cop més gran que el fet que en molts àmbits polítics hi hagi unes normes uniformes a tot Europa és fins i tot útil.Llegeix més »

L’aplicació parlamentària del principi de subsidiarietat | Post de Miquel Palomares Amat

Aquesta obra s’inscriu en una sèrie de publicacions del Parlament de Catalunya que, en el marc de la seva tasca de coordinació del grup de treball de la Conferència d’Assemblees Legislatives Regionals Europees sobre el principi de subsidiarietat, pretenen aportar informació i elements de debat i reflexió sobre les disposicions del Tractat de la Unió Europea relatives al control del principi de subsidiarietat per part dels parlaments dels estats membres.

D´acord amb la definició del principi de subsidiarietat, continguda en l´article 5 del Tractat de la Unió Europea, la Unió Europea, en els àmbits en què no té competència exclusiva, només intervé si els objectius de l´acció pretesa no poden ser suficientment assolits pels estats membres, ni a nivell central ni regional o local, i, en canvi, es poden assolir millor, atesos els efectes i la dimensió de l´acció, a nivell de la Unió. Llegeix més »