‘Anàlisi funcional i aplicació pràctica dels requisits de la normativa ISO 30301:2011 en el sistema integrat de gestió de l’Ajuntament de Sant Cugat’ | Post del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

23eapcL’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 23 de la col·lecció Obres Digitals amb el títol Anàlisi funcional i aplicació pràctica dels requisits de la normativa ISO 30301:2011 en el sistema integrat de gestió de l’Ajuntament de Sant Cugat, de Francesc Giménez i Martín. Es tracta d’un treball final de la setena edició del Postgrau en gestió de documents electrònics organitzat per l’EAPC, l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB i diversos agents i empreses del sector.

L’autor s’ha basat en l’experiència de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que impulsa des de 2011 una millora del sistema de gestió documental (SGD) amb l’aplicació dels requisits normatius de la ISO 30301:2011. Entre d’altres, Giménez constata com l’SGD és transversal i afecta, en major o menor mesura, totes les unitats administratives de l’Ajuntament.

L’objectiu de la publicació és esdevenir una guia per a futurs projectes similars en l’àmbit municipal, ja que l’experiència i el mètode teoricopràctic emprats a Sant Cugat poden ser aplicables a altres administracions públiques.Read More »

Votacions electròniques: una eina de gestió pública per a la millora de la qualitat democràtica i la participació política | Post del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

votacions electròniquesL’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 17 de la col·lecció Estudis de Recerca Digitals amb el títol “Votacions electròniques: una eina de gestió pública per a la millora de la qualitat democràtica i la participació política. Es tracta d’un treball dirigit pel professor de dret constitucional de la Universitat Rovira i Virgili Jordi Barrat Esteve amb la col·laboració de Jordi Castellà i Roca, Mila Gascó, David Dueñas i Cid, Lluís Alfons Ariño i Rubén Martínez Dalmau.

La publicació constata com Catalunya acumula una llarga experiència en votacions electròniques iniciada a les eleccions autonòmiques de 1995 i en proves experimentals que també es reproduïren a les eleccions de 2003 i al referèndum sobre la Constitució europea de 2005. Si bé a escala catalana els progressos han estat minsos, els municipis han demostrat més decisió amb la convocatòria de consultes populars en diversos formats.

La recerca també posa de manifest com alguns preceptes de la Llei 4/2010, de consultes populars per via de referèndum, continuen pendents vuit anys després. És el cas de la plataforma tecnològica comuna que hauria de permetre la implantació homogènia del sistema de vot electrònic, que no s’ha desenvolupat encara, tot i que experts de diferents disciplines (dret, informàtica, sociologia, gestió pública) i tècnics de les administracions públi­ques catalanes treballen conjuntament en el disseny d’un projecte viable.Read More »

Els 10 posts més llegits el 2017 a llibresgencat

blogc

L’any 2017 vàrem publicar 40 posts a LLIBRESGENCAT. Els 10 més llegits van ser:

Diccionari de les Religions per a noies i nois de 10 a 14 anys ǀ Post de la Direcció General d’Afers Religiosos

Templers: guerra i religió a l’Europa de les croades ǀ Post del Museu d’Història de Catalunya

Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC) ǀ Post d’Arnau Queralt

Contractació Oberta ǀ Post d’Agustí Cerrillo

Guia per dissenyar i executar processos participatius en l’àmbit municipal ǀ Post de la Subdirecció de Qualitat DemocràticaRead More »

La responsabilitat patrimonial de l’Administració: motiu de sobreoferta dels partenariats publicoprivats│Post del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

eapc14L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 14 de la col·lecció Estudis de Recerca Digitals que duu per títol “La responsabilitat patrimonial de l’Administració: motiu de sobreoferta dels partenariats publicoprivats”. Es tracta d’un estudi col·lectiu dirigit pel professor d’Economia de la UB, Daniel Albalate, i que té com a coautors Milagros Álvarez, Germà Bel, Paula Bel, Marc Esteve i Jordi Rossell.

L’estudi constata com l’Estat espanyol, les comunitats autònomes i el món local tenen una llarga tradició pel que fa als contractes de concessió com a via per formalitzar la col·laboració publicoprivada. Així ho certifiquen els projectes de construcció d’autopistes, obres hidràuliques, noves infraestructures ferroviàries, tramvies, metros, aparcaments públics o ports. És en la regulació específica d’aquest tipus de contractació on trobem la figura de la responsabilitat patrimonial de l’Administració (RPA). Una garantia que suposa una cobertura en última instància enfront de la resolució anticipada del contracte i que, a la pràctica, incentiva els fons privats a apostar per inversions de rendibilitat incerta.

Els autors assenyalen que les societats espanyola i catalana han començat a familiaritzar-se amb aquesta clàusula com a conseqüència de projectes fallits que han reclamat l’execució de l’RPA. És el cas del polèmic magatzem de gas natural Castor, el túnel de l’AVE al Pertús o diverses concessions d’autopistes de peatge, la majoria a l’entorn de Madrid. La hipòtesi principal és que l’RPA ha exercit un paper determinant en l’actual grau de sobreoferta d’infraestructures al conjunt de l’Estat.Read More »

Els acords de partenariat publicoprivat en complexos esportius municipals ǀ Post del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions. EAPC

acords-de-partenariatL’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat la recerca Els acords de partenariat publicoprivat en complexos esportius municipals. Aprenentatges d’experiències amb dissenys i resultats dispars en municipis de menys de 20.000 habitants”. La publicació és el número 12 de la col·lecció Estudis de Recerca Digitals i ha estat dirigida pel professor del Departament de Salut i Gestió Esportiva a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, Andreu Camps, amb la coautoria de l’investigador Jordi Viñas.

Arran dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 es va desenvolupar un model, pioner a Catalunya i al conjunt de l’Estat espanyol, de partenariat publicoprivat que ha permès afavorir l’accés a la pràctica esportiva a amplis segments de la població catalana. Al mateix temps s’ha consolidat una indústria especialitzada en la gestió d’equipaments esportius municipals.Read More »

Comentario a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno l Post de Joaquín Meseguer

La tramitació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha estat una de les que han generat més debat i controvèrsia en els darrers anys. Destinada a convertir-se en un dels eixos inspiradors de la reforma de l’Administració pública, constitueix, sense cap mena de dubte, un dels projectes estrella d’aquesta legislatura.

La publicitat a què es van sotmetre els diferents textos preparatoris de la norma, la consulta pública ciutadana, les aportacions dels experts que han comparegut en seu parlamentària, el dictamen de diferents autoritats i institucions especialment involucrades en aquest àmbit i el seguiment permanent per part de mitjans de comunicació, han provocat un interès insòlit pel seu estudi.

Aquesta obra, que no pretén ser un comentari doctrinal de la llei, aborda una anàlisi sistemàtica de la norma des de la seva gènesi fins a la publicació del text definitiu. Reuneix, en un únic volum, les aportacions i observacions més importants realitzades al text de la norma pels diferents agents que han intervingut en la seva elaboració, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats més immediates de comprensió i interpretació de la llei que puguin plantejar-se en un primer moment.Read More »

Simplificació vers l’e-Administració. Redisseny i millora d’expedients administratius per unificar procediments, estandarditzar documentació i reduir continguts d’informació l Post de Pere Guiu

Podem anar cap a una Administració més intel·ligent? En aquest treball de recerca s’apunten diverses pautes que permeten portar fins a la fase avançada de l’administració electrònica. Tot això gràcies a l’aplicació d’una metodologia innovadora, l’Administrative Process Study (APS), explicada a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (UAB), que permet analitzar, de forma sistemàtica i detallada, els camps d’informació que conformen l’expedient associat a la prestació d’un servei, en tramitacions estandarditzades.

S’ha fet una anàlisi en profunditat de quatre procediments en tres administracions locals de mides semblants: Llagostera, Palamós i Sant Vicenç de Castellet. S’han escollit serveis que ofereixen totes les administracions locals d’una determinada grandària: la llicència urbanística de primera ocupació, la llicència d’activitats (comunicació ambiental), l’atorgament de subvencions directes a entitats i associacions, i la contractació d’un bé per procediment obert. Els casos escollits poden arribar a generar fins al 25% de la producció documental en aquestes administracions.

L’anàlisi comparativa s’ha desenvolupat aplicant la metodologia APS —àmpliament contrastada en administracions i empreses—, a partir de la confecció d’un diagrama d’estructura per cada procediment, el qual n’identifica els documents, les unitats de treball i els processos administratius. Així, aconseguim l’avantatge estratègic que comporta focalitzar la reenginyeria en la seqüència de documents del procediment i no en la successió de tasques o operacions per a materialitzar-los. Read More »

Iniciatives i solucions per combatre l’absentisme de l’empleat públic català l Post de Pep Jané

És l’absentisme un problema crònic de les administracions públiques? Aquesta és la pregunta que ens ha motivat a escriure el llibre que presentem. Analitzant els mecanismes d’avaluació de la productivitat dels empleats públics, hem observat que existeix un interès recorrent a introduir el nombre d’absències com a criteri avaluatiu. Això ens mostra la preocupació pel fenòmen per part de les administracions. Però cal saber si aquesta preocupació està fonamentada o és, bàsicament, conseqüència d’una cultura institucional captiva pel presencialisme que deriva, sovint, en l’absentisme presencial. Perquè, al nostre parer, l’important no és tant que l’empleat assisteixi a la feina —que ho és—, com que quan ho fa desenvolupi les seves tasques amb eficàcia, eficiència i qualitat. No obstant això, no volem negar la rellevància de l’absentisme quan aquest assoleix una magnitud que afecta al bon funcionament de l’organització.

No hi pot haver solució a un problema sense identificar-lo primer. L’absentisme és un mot tan comú com confús en la seva concreció. No sabem si per la diversitat de perspectives acadèmiques que han abordat el seu estudi o per la multitud d’interessos que s’hi veuen implicats; o potser, una mica per tot. Adjectivades les absències com subsidiades, medicalitzades, justificades o voluntàries es creen tipologies segons l’àmbit del coneixement que les aborda: economicista, mèdic, legal o psicosocial. En consonància amb l’esperit transversal que caracteritza la ciència política, els autors hem fet una lectura crítica de tota la literatura per establir una definició operativa, d’acord amb allò que entenem que justifica que l’organització es plantegi implementar mesures correctores. L’absentisme són les absències que no es justifiquen o les que, quan es justifiquen, amaguen una conducta fraudulenta o abusiva.Read More »

Cooperació interadministrativa per millorar la gestió dels tributs i de les multes a Catalunya l Post de Monserrat Ballarín

En l’actual context de crisi econòmica, resulta més necessari que mai reflexionar i fer propostes sobre els mecanismes per millorar la recaptació dels recursos locals sense haver de recórrer a augmentar la pressió fiscal sobre la ciutadania. Aquest estudi pretén contribuir a l’objectiu esmentat, ja que tracta sobre la gestió a Catalunya dels tributs de les entitats locals i de les seves multes (sobretot les imposades per infraccions de trànsit), i proposa diverses mesures per millorar-la.

Es tracta d’un treball principalment jurídic, però que parteix de les dades estadístiques sobre gestió i recaptació dels ens locals. Les dades posen en relleu que encara hi ha un cert recorregut per incrementar l’eficàcia en aquest àmbit. De l’anàlisi realitzada es desprèn que la falta de mitjans materials de molts municipis i el fet que l’ordenament jurídic limiti l’actuació recaptatòria de les administracions locals fora del seu àmbit territorial, són els factors que més perjudiquen els resultats de la seva gestió. La cooperació interadministrativa és un mecanisme especialment adient per respondre als problemes que es deriven de les limitacions esmentades.Read More »

Determinants i efectes de l’externalització del servei de transport local a Catalunya: oferta, propietat i qualitat l Post de Germà Bel

En aquest estudi analitzem els determinants de la forma de producció i els determinants del número de línies, freqüència de pas, preus i eficiència en el servei de transport local a Catalunya. Per dur a terme aquesta anàlisi, hem utilitzat les dades obtingudes d’una enquesta als municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya i les dades disponibles al web de l’Idescat. Els principals resultats de l’estudi són els següents: 1) El llindar de població a partir del qual els municipis poden oferir el servei a un cost raonable sobre la base de l’explotació d’economies d’escala sembla que se situa en el rang de 20.000 a 25.000 habitants. 2) La producció pública i la cooperació entre municipis és poc habitual. 3) La mida del municipi, la localització en un entorn urbà o rural  i l’existència de modes alternatius són factors determinants de la forma de producció privada. 4) El nombre de línies d’autobús urbà és més elevat en municipis de més població, és menor en municipis amb més densitat de població i més elevat en municipis amb més dispersió municipal. A més, trobem que el tramvia i el metro són competidors efectius del transport en autobús. 5) Les freqüències són menors en municipis amb un major nombre de línies d’autobús i en municipis que disposen Read More »