Cooperación y reparto competencial en los estados descentralizados l Post de l’Institut d’Estudis Autonòmics

"Cooperación y reparto competencial en los estados descentralizados"

Els estats descentralitzats territorialment o política, coneguts com estats compostos (o les organitzacions que, malgrat no ser estatals, presenten característiques pròpies d’aquestes, com és el cas de la Unió Europea) són també, per norma, sistemes juridicopolítics complexos, en la mesura en què els és pròpia la necessitat de trobar i mantenir equilibris, de caràcter competencial, financer i institucional, entre totes les parts que l’integren.

Aquesta obra col·lectiva se centra, més concretament, en l’estudi d’algunes de les evolucions i reformes de les relacions interterritorials en una sèrie de sistemes polítics compostos del nostre entorn com són els Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Espanya i la Unió Europea. La diversitat de les qüestions tractades i dels plantejaments exposats és fruit de les investigacions dutes a terme pels seus autors en el marc del projecte de recerca del Ministeri de Ciència i Innovació (DER2009-14235) titulat “Les reformes dels sistemes descentralitzats”. Cal dir també que els resultats d’aquestes investigacions foren presentats a dos seminaris sobre la cooperació als estats territorialment descentralitzats, celebrats a Barcelona i Saragossa.

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Altres títols de l’Institut d’Estudis Autonòmics a Publicacions de la Generalitat

Tres informes de l’Institut d’Estudis Autonòmics sobre el pacte fiscal, les duplicitats i les consultes populars

Amb la publicació d’aquest volum, l’Institut d’Estudis Autonòmics vol posar a l’abast del món acadèmic i jurídic en general, tres informes elaborats en el període 2011-2012 que revesteixen una especial rellevància. Es tracta de l’informe sobre l’aplicació a Catalunya d’un nou model de finançament basat en el concert econòmic, que explora la possibilitat d’establir aquest model i la seva articulació a través d’una modificació de la LOFCA; de l’informe sobre les duplicitats funcionals i organitzatives entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya: problemes competencials i d’eficiència, en què s’identifiquen els supòsits de duplicitats competencials entre l’Estat i la Generalitat, tant normatius com executius, i s’assenyalen les causes d’aquestes duplicitats; i de l’informe sobre els procediments legals a través dels quals els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya poden ser consultats sobre llur futur polític col·lectiu, en el qual es descriuen cinc vies per fer possible la realització de la consulta dins de l’actual marc constitucional: el referèndum previst a l’article 92 CE, el referèndum previst a la Llei catalana 4/2010, la consulta prevista al projecte de llei de consultes populars que s’està tramitant al Parlament de Catalunya, el traspàs de la facultat de convocar referèndums per la via de l’article 150.2 CE o bé una reforma constitucional.


Fitxa de compra a la Llibreria en línia
| Text complet en PDF

Altres títols de l’Institut d’Estudis Autonòmics a Publicacions de la Generalitat

Descentralització i control electoral dels governs a Espanya | Post d’Ignacio Lago

A diferència del que succeïa en els primers anys setanta del segle passat, quan la majoria dels països responien al model d’estat-nació centralitzat, ara mateix “al voltant del 95% de les democràcies […] han triat governs subnacionals i països d’arreu del món –grans i petits, rics i pobres– estan transferint poders polítics, fiscals i administratius als nivells de govern subnacionals” (Banc Mundial, 2000: 107).

Una de les principals raons d’aquest auge de la descentralització és que les institucions multinivell milloren la qualitat de les polítiques públiques i redueixen els costos en la seva provisió com a conseqüència d’una proximitat més gran del govern als ciutadans i d’un coneixement millor de les seves preferències. Tanmateix, la dispersió vertical del poder dificulta el control electoral per part dels votants i fa que disminueixin els incentius perquè els polítics responguin de la millor manera possible als interessos i als desitjos dels ciutadans.

Dos són els mecanismes que fan que el control electoral sigui més complicat en els sistemes multinivell. En primer lloc, els anomenats efectes de contaminació entre arenes electorals en el sentit que el comportament dels partits polítics i els votants en les eleccions menys importants depèn en certa mesura del que passa en les eleccions més importants. Llegeix més »

Anàlisi del federalisme i altres textos | Post de Ronald L. Watts

La visió de Daniel Elazar a Anàlisi del federalisme i altres textos és d’interès per la gran quantitat de temes importants que planteja en relació amb el federalisme. Un aspecte especialment interessant és el seu argument que el nacionalisme ètnic dins de les federacions fa que sigui més difícil sostenir-les i menys probable que sobrevisquin. Defensa que allà on hi predomina el nacionalisme ètnic les federacions corren el risc de patir una guerra civil i que en aquestes situacions les confederacions, tot i que corren el risc d’una secessió, poden tenir més probabilitats d’èxit.

Però la realitat és tan parcial com suggereix Elazar? S’han de tenir en compte federacions multilingües com ara Suïssa, el Canadà i l’Índia, que han sobreviscut i progressat durant un segle i mig en els dos primers casos i durant 60 anys en el tercer. Aquests exemples mostren que és possible que Elazar hagi subestimat fins a quin punt, amb les institucions adequades i unes cultures polítiques que els donin suport, les federacions multiètniques o multinacionals efectivament es poden mantenir i poden fins i tot ser preferibles a les confederacions, que tendeixen a ser més fràgils.Llegeix més »

Entendre les constitucions dels estats dels Estats Units d’Amèrica | Post de G. Alan Tarr

Aquest llibre analitza l’origen de les constitucions dels estats dels Estats Units d’Amèrica i la seva influència sobre la política dels estats. L’experiència nord-americana, en la qual les constitucions dels estats tenen un paper decisiu a l’hora d’estructurar els seus governs i oferir oportunitats per a l’experimentació política, planteja diverses preguntes als ciutadans d’altres països federals o quasifederals: de quina manera les diferents tradicions polítiques de les unitats constituents dels seus països queden reflectides en les seves constitucions subnacionals? Quins són els avantatges i els inconvenients de concedir a les unitats constituents del país federal un espai constitucional ampli per desenvolupar les seves institucions i polítiques pròpies? Quina influència té la constitució nacional en els continguts de les constitucions subnacionals i com afecten les constitucions subnacionals la constitució nacional?

Per a molts nord-americans, la paraula “constitució” només significa una cosa: la Constitució nacional. Segons un estudi recent, gairebé la meitat desconeix que els estats individuals també tenen constitució. Els especialistes també han prestat poca atenció a les constitucions dels estats, i han afavorit un escenari federal aparentment més dinàmic i significatiu. Aquest assaig intenta canviar aquesta percepció, combinant història, dret i ciència política per presentar un relat detallat i necessari del paper únic i essencial de les constitucions dels estats en la vida dels Estats Units.Llegeix més »

Com vinculen les sentències constitucionals el legislador? | Post de Mercè Corretja

Com vinculen les sentències constitucionals el legislador?  Pot el legislador tornar a presentar una norma amb un contingut declarat prèviament inconstitucional pel tribunal corresponent? Es pot apartar el legislador de la doctrina constitucional que imposa una determinada interpretació de la llei enjudiciada o una determinada interpretació de la Constitució?

En els debats jurídics previs a la Sentència 31/2010, sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aquests van ser alguns dels interrogants que es van plantejar i als quals la doctrina va donar diferents respostes. També en el dret comparat són qüestions que han centrat l’interès dels estudiosos i de la doctrina i les respostes són molt diverses. Per intentar respondre aquests interrogants i , segurament, obrir-ne de nous, l’Institut d’Estudis Autonòmics va organitzar un seminari l’octubre de 2011.Llegeix més »

Los sistemas electorales autonómicos | Post de Joan Oliver Araujo

La barrera electoral és l’element menys innocent dels sistemes electorals, ja que –com és sabut– obre o tanca el pas al Parlament a les formacions polítiques menors (i pot arribar a condicionar, sense cap dubte, el color polític del govern autonòmic). Per això, no ens ha d’estranyar que, malgrat el silenci de la Constitució, les legislacions de totes les comunitats autònomes hagin incorporat una barrera electoral.

Tanmateix, hem d’advertir que la seva altura varia molt sensiblement d’una comunitat a una altra. De menor a major dificultat, podem classificar les diferents barreres electorals en els sis graus següents: 1r) les comunitats autònomes que fixen la barrera electoral en el 3% en la circumscripció respectiva (el País Basc, Catalunya, Astúries, Aragó, Castella-la Manxa, Navarra i Castella i Lleó); 2n) el cas especial de la Comunitat Autònoma d’Extremadura, que estableix la barrera en el 5% en la circumscripció respectiva, però amb possibilitat de compensació de vots entre les dues províncies; 3r) les comunitats autònomes que fixen la barrera en el 5% en la circumscripció respectiva (Galícia i les Balears); 4t) les comunitats autònomes que estableixen la barrera en el 5% en el conjunt de la comunitat (Múrcia, Cantàbria, La Rioja i Madrid); 5è) el cas específic de la Comunitat Valenciana, que fixa la barrera en el 5% en el conjunt de la Comunitat, computat sobre tots els vots emesos (vàlids i nuls); i 6è) el cas singular de la Comunitat Autònoma de Canàries, que preveu diverses possibilitats de saltar la barrera, però totes de duresa extraordinària (en concret, el 6% en el conjunt de la Comunitat, haver estat la llista més votada en la circumscripció, o haver obtingut almenys el 30% dels vots en la circumscripció).Llegeix més »

Valentí Almirall. Antologia de textos| Post de Josep Pich Mitjana

Aquest setè volum de la col·lecció Clàssics del Federalisme de l’Institut d’Estudis Autonòmics està centrada en l’obra de Valentí Almirall. El seu objectiu és facilitar l’accés al pensament federal d’un dels principals intel·lectuals catalans del segle XIX. A l’antologia, el lector hi trobarà un estudi introductori sobre Valentí Almirall de l’autor d’aquestes ratlles i una mostra significativa de textos que reflecteixen l’evolució del seu pensament polític, des del federalisme intransigent dels seus anys de joventut al projecte federalcatalanista de la seva maduresa.

A finals de 1868, publicà les Bases per a la Constitució Federal de la Nació Espanyola i per a la de l’Estat de Catalunya; un opuscle que reiniciava el debat sobre la vertebració políticament descentralitzada d’Espanya. A principis del Sexenni democràtic, Almirall defensava la transformació del sistema polític centralista espanyol, en un de federal que acabés amb la centralització política i amb la uniformització cultural vinculada al castellà.

A Idea exacta de la Federació. Dades per a l’organització de la República Federal Espanyola planteja l’essència, l’objecte, les principals clàusules del pacte o Constitució federal, les institucions, els mecanisme de defensa i de reforma de la mateixa federació i com haurien d’organitzar-se els Estats particulars, si Espanya s’arribés a transformar en una federació. El 1869, concebia la federació com una aliança de pobles lliures i sobirans que cedien part de la seva sobirania, entesa com a capacitat competencial, a través d’un pacte que es concretava en la Constitució federal.Llegeix més »

Les nacionalitats. Escrits i discursos sobre el federalisme | Post de Ramón Máiz

Contra l’oblit de Pi i Margall

El federalisme de Pi i Margall és d’una actualitat sorprenent almenys per tres raons: 1) davant del federalisme unitarista, o federalisme nacional, com el dels EUA o Alemanya, això és, del federalisme al servei d’una sola nació, de la mà de l’equació de l’Estat-nacional (Un Estat = Una nació = Una llengua = Una cultura = Un dret = Una història, etc.), el federalisme de Pi és un federalisme plurinacional. L’Estat espanyol s’entén integrat no per les províncies administratives de Javier de Burgos, sinó per un conjunt de províncies o regions “que al seu dia van ser nacions”; 2) Però davant del nacionalisme organicista i el principi de les nacionalitats, Pi rebutja un retorn impossible a les nacions que van ser en la història i, aliè al mite dels orígens essencialistes, apunta a una Nació espanyola plural, plurinacional, de nou encuny, capaç d’acomodar les diverses realitats nacionals i regionals que conviuen en el si de la mateixa comunitat; i 3) davant del model confederal, cal assenyalar que l’oscil·lació lèxica “federal”/“confederal”, per tal com ambdues variants s’utilitzen al llarg dels textos de Pi, resulta purament terminològica però no conceptual, ja que el nostre autor no s’allunya en cap moment del marc de la federació, això sí, pluralista.Llegeix més »

Revista d’Estudis Autonòmics i Federals. Especial sobre la Sentència de l’Estatut d’autonomia de Catalunya | Post de Carles Viver Pi-Sunyer

El número 12 de la Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, íntegrament dedicat a la STC 31/2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, vol aportar elements per al debat i la reflexió jurídica a l’entorn d’aquesta Sentència i del seu impacte en conceptes i valors jurídics que fins ara havien estat majoritàriament acceptats per la doctrina i per la jurisprudència del mateix Tribunal Constitucional.

En la major part d’aportacions es posa en relleu que malgrat que la Sentència declara pocs articles inconstitucionals, la reinterpretació que fa de molts d’ells i les afirmacions i els arguments que conté afecten de forma significativa la totalitat del text i atorguen als articles un sentit totalment diferent al volgut pels seus redactors. Llegeix més »